is toegevoegd aan uw favorieten.

De regeling van het desabeheer (Sbl. 1906, no. 83) en die van het credietverband (Sbl. 1908, no. 542) getoetst aan de eischen van het inlandsch credietwezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn geheel gevestigd op alle verbonden goederen, op elk van.enz. (') Eene opmerking, die reeds vele keeren t. o. v. het overeenkomstig artikel van het B W. is gemaakt!

Uitzonderingen op deze ondeelbaarheid vinden wij in art. 20 C. V. op voorbeeld van art. 1200 [1244] li. W. en in art. 40 Onteigeningsverordening /Sbl. 1864 No. 6.J Dat de al dan niet ondeelbaarheid der schuld met de hierbedoelde niets te maken heeft, is bekend. Stel A heeft eene schuld van f 1000 en vestigt daarvoor een credietverband op zijn stuk grond (eigenlijk: op het erf. ind. bezitsrecht van dien grond); hij overlijdt met achterlating van Ben C als eenige ergenamen voor gelijke deelen, maar B „erft" als oudste zoon zijn stuk grond (verg. § 3); zoo zal de geheele schuld toch op dat stuk grond kunnen worden verhaald, ofschoon B slechts voor f 500 aansprakelijk is. Immers, het verband volgt het goed ook in handen van derden, en t. a. v. het aandeel van C is B als derde te beschouwen. Voor het eventueel ontbrekende kan hij echter niet worden aangesproken. Het zou daarom wellicht wenschelijk zijn [nu men toch eenmaal het B W. navolgt], om het bepaalde bij a. 1300 [1336], le lid B. W. (natuurlijk m. m. en volledig geredigeerd) over te nemen.

§ 14. Inlandsch bezitsrecht als voorwerp van credietverband (a. 3 C. V.)

De vraag, op welke goederen en rechten credietverband gevestigd kan worden, wordt door a. 3 C. V. beantwoord. Volgens dat artikel komen vooreerst verschillende met name genoemde gebruiksrechten op onroerend goed daarvoor in aanmerking; t.w.

1" erfelijk individueele gebruiksrechten op gronden, behoo-

tende tot het Staatsdomein-,

2" zakelijke gebruiksrechten der opgezetenen van particuliere landerijen;

(*) Verg. a. 2114 C. N.'. „Elle [1'hypothèque] est, dfc sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les irameubles affectés" etc.; iiypotheca est tota in toto et tota in qualibet parte.