is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD:

Blz.

Inleiding VII

Nadere omschrijving van eenige verkort aangeduide wetten .... XIII Afd. I. Koninklijke besluiten tot vernietiging van besluiten der Provinciale Staten 1

Afd. II. Idem tot vernietiging van besluiten van Gedeputeerde Staten,

wegens strijd met de wet 5

Afd. III. Idem houdende beschikkingen in beroep, waarbij besluiten

van Gedeputeerde Staten zijn vernietigd 67

Afd. IV. Idem tot vernietiging van besluiten van Gedeputeerde Staten

wegens strijd met het algemeen belang 159

Afd. V. Idem tot vernietiging van raadsbesluiten (reglementen, verordeningen), wegens strijd met de wet 165

Afd. VI. Idem, houdende beschikkingen in beroep, waarbij raadsbesluiten zijn vernietigd 432

Afd. VII. Idem tot vernietiging van raadsbesluiten, (reglementen, verordeningen), wegens strijd met het algemeen belang 433

Afd. VIII. Idem tot vernietiging van besluiten van Burgemeester en

Wethouders, wegens strijd met de wet 446

Afd. IX. Idem houdende beschikkingen in beroep, waarbij besluiten

van Burgemeester en Wethouders zijn vernietigd 493

Klapper I. Register op de artikelen der Grondwetten, wetten, Koninklijke besluiten, provinciale reglementen, enz., enz 501

Klapper II. Zaakregister 513

Klapper III. Varia 565