is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen eener bijdrage voor de Noordpoolexpeditie op den post onvoorziene uitgaven der begrooting van de gemeente Oldebroek dienst 1882.

De uitgaaf van vijf gulden als bijdrage voor de expeditie naar de Noordpool is niet in strijd met de wet; ook geeft de finantieele toestand der gemeente geene aanleiding, het doen dier uitgaaf te beletten.

Gedeputeerde Staten hebben dus ten onrechte geweigerd, den raad der gemeente Oldebroek machtiging te verleenen, om bedoelde bijdrage uit den post voor onvoorziene uitgaven te voldoen.

interpretatie, waar wordt uitgemaakt, dat het brengen der bedoelde uitgaaf ten laste der gemeente niet in strijd is met de wet.

interpretatie, waar indirect wordt aangegeven, met welke factoren bij de oplossing van geschilpunten, als het onderwerpelijke, moet worden te rade gegaan.

Wij Willem III, enz.

Beschikkende op liet beroep van den raad der gemeente Oldebroek, van een besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 14 Maart 1882, no. 109, houdende weigering van magtiging om uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1882 te voldoen eene bijdrage voor de expeditie naar de Noordpool;

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord (advies van 21 Junij 1882, no. 46);

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 11 Julij 1882, 110. 3120, afd. Binnenlandsch bestuur;

Overwegende, dat de Raad der gemeente Oldebroek dd. 23 Februarij 1882 besloten heeft, uit een post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1882, te voldoen als bijdrage voor de expeditie naar de Noordpool de som van f 5;

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, bij resolutie van 14 Maart 1882, no. 109, hunne magtiging aan dat raadsbesluit hebben onthouden, op grond dat

die uitgave niet geacht kan worden de

i die

belangen der gemeente Oldebroek te betreden;

en dat de gemeenteraad van .Oldebroek tegen die beschikking bij Ons voorziening heeft gevraagd;

Overwegende, dat het brengen van bedoelde uitgave ten laste der gemeente niet strijdt met de wet;

dat zij strekt ter bevordering van een algemeen wetenschappelijk belang;

dat de finantiëele toestand der gemeente geene termen oplevert om het doen dier uitgave te beletten.

Gezien de wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85);

Gelet op art. 40 der wet van 21 December 1861 (Staatsblad no. 129):

Hebben goedgevonden en verstaan, met vernietiging van het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland , magtiging te verleenen tot aanwijzing eener bijdrage van f 5 voor de expeditie naar de Noordpool op den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting van de gemeente Oldebroek voor 1882, overeenkomstig het besluit van den raad dier gemeente van 23 1'ebruarij 1882.

Onze Minister enz.

Salzburg, den 18den Julij 1882.

(get.) Willem. De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) C. Pijnacker Hordijk.

NO. 17. Koninklijk Besluit van den 23sten Maart 1886 (Stbl. n°. 44), waarbij met vernietiging van een besluit der Gedeputeerde Staten van Gelderland dd. 1 December 1885, n°. 29, een besluit van den raad der gemeente Hattem dd. 7 November 1885 tot toelating van een lid van dat college wordt gehandhaafd.

Ten onrechte hebben Gedeputeerde Staten aangenomen , dat de werkkring van een stembureau zich bepaalt tot het constateeren van den uitslag der stemming en zich niet uitstrekt tot het onderzoek of door een stembriefje iemand aangegeven wordt, die de vereischten