is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze vermindering met vier tegen dne stemmen is ^sloten: K der 2emeen-

ingesloten, persoonlij*. ,

c. . j. wi ccimr oo een verzoen !«<•

aai ue - aanslag in den

vermindering van den aansta^ .

f® , >,röe,Ier van den reclamant zich

C.'ESu •>« e--

teraad van Middelharnts in strijd met

de wet u. eentewet;

Den IW van State gehoord (adv.es

iJlnit van den gemeenteraad van Mid-

vernietigen.

Onze Minister enz.

Se, U», *» <«» 'jgLr&l».

De Minister van Binnenlandsche Zaken. (get.) Simons.

*»■ 3ÉttW,Stï

72) tot vernietiging van een Usluit van den raadder gemeente Leersum dd. 19 , • iont ctï ran ee.Yl

februari io^ , ,

daarmede verband houdend besluit der GedePutf[i Staten van Utrecht dd. April 1851, n». 21, omtrent

verhuur van gemeenteeigendommen.

, Daar aan het tot stand komen Van

het onderwerpelijk raadsbesluit,

waarbij het dagelijksch best"u'

wordt gemachtigd, overeenkomsten

Tan te gaan omtrent het verhuren

van gemeenteeigendommen heb

ben medegewerkt twee raadsleden die zelve huurders waren en twee andere, die aan de huurders in den 2den graad verwant waren, welke raadsleden zich dus ingevolge art.

29 van het reglement op het bestuur

ten platten lande (23 Juli 1825) van stemming hadden behooren te onthouden, is dat besluit genomen in strijd met de wet b. (betreft de vernietiging van het hesluit van Gedeputeerde Staten zie no. 18 van afdeeling II.)

b (zie no. 18 van afdeeling II.)

1 a. uitoefening van bevoegdheid vn strijd met het reglement op het be-

1 stuur ten platten lande.

v a de geldende reglementaire voo,-

- " schriften moeten worden nageleefd.

t 3 a interpretatie. waar het reglemen-

' laire voorschrift geschonden wordt

5 'interlïretatie, in zooverre "'f™'

wordt uitgemaakt, dat strijd n :t een geldend reglementair voorschrij I- aanleiding geeft tot vernietiging we'P neus strijd met de wet.

te i a de vernietiging van het raadsbesluit

^ Jbaseerd op de omstandigheid,

dat' lot het nemen daarvan door onbevoegden is medegewerkt..

'en kende tot vernietiging van een >

„o van den gemeenteraad van Leersum. van

' Ï9 Februarii 185*, en van een daarmede

f in verband staand besluit van Gedepu-

ier, teerde Staten van Utrecht, van 3 April

Z "Sv.rw-U:

dit besluit hebben medegewerkt tvvee

leden zelve huurders waren en Van andere aan de huurders in den «"^en luit, graad van bl^verwa^ap ^ndeiu tuur dat intusschen art. ?S van n .

sten van kracht zijnde regiment op hette uren stuur ten platten lande den raadsleden