is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tikel 8 der genoemde verordening van 's Gravendeel te vernietigen.

Onze Minister enz.

Het Loo, den 7den Maart 1876.

(get.) Willem. De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Heemskerk.

NO 144. Koninklijk Besluit van den \

. „ . r . r\n rt / Cl li 7 ..n

l'jaen jnaart lai o (owt. w. 52) tot vernietiging van een artikel van het reglement van politie der gemeente Zevenbergen dd. 21 September 1864 en van een artikel der brandweerverovdening dier gemeente dd. 26 April 1865.

r»o r»nrwpmftliike bepalingen . waar-

bij de verplichting tot dienst bij de brandweer wordt opgelegd aan alle mannelijke ingezetenen van een bepaalden leeftijd, terwijl niet onder

de vrijgestelden zijn Begrepen zij , die wegens hunne betrekking bij brand andere plichten hebben te Vervullen , moeten worden beschouwd,

te zijn in strijd met de bedoeling van art. 192 der gemeentewet, wijl uit de bij dat artikel den raad gegeven bevoegdheid om persoonlijke diensten te vorderen, moet worden afgeleid, dat hij die niet kan aan hen. die zulke dien¬

sten niet in persoon zouden mogen waarnemen. Wel is overeenkomstig art. 193 der gemeentewet de gelegenheid om eenen plaatsvervanger te stellen of den

dienst at te Koopen openseoic.u, doch dit doet niet af aan de onwettigheid der bepalingen , daar die afkoop en plaatsvervanging in casu, waar geene persoonlijke verplichting bestaat, niet te pas kunnen komen.

-1. onwettige uitoefening van bevoegdheid.

2. de toepassing eenerwetsbepaling,waarbij verordeningsbevoegdheid wordt toegekend, moet naar de daarin kennelijk

door den wetgever neergelegde bedoeling geschieden.

3. interpretatie van art. uit zichzelf: persoonlijke diensten kunnen niet worden geëischt van hen, die ze niet in persoon mogen waarnemen; interpretatie, waar wordt uitgemaakt, dat afkoop en plaatsvervanging niet te nas kunnen komen, waar geene

1

verplichting aamvezig is. 4. de vernietiging is gebaseerd op het niet van de opgelegde diensten vrijstellen van hen, wier vrijstelling de wet bij juiste opvatting der betrekkelijke bepalingen heeft gewild.

Wij Willem III, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 28 Januarij 1876, no. 10, 2de afdeeling A, betreffende art. 2 van hoofdstuk lil, Vï nmtrftnt. nersoonliike dien¬

sten van het reglement van politie deigemeente Zevenbergen, van 21 September 1864, en art. 4 van afdeeling II, omtrent het blusschen van brand, van de politie-verordening op de brandweer in die gemeente, van 26 April 1865;

Overwegende:

™i<ronc dip hennlin^en tot de dienst

bij de brandweer verpligt zijn de mannelijke ingezetenen, die den leeftijd van 18 jaren bereikt en dien van 65 jaren nog niet volbragt hebben, met enkele j in eerstgenoemde verordening aangewezen vrijstellingen;

dat ónder degenen, voor wie vrijstelling van dienst bepaald is, niet opgenolAAfloniera Riik«;nmhtftnaren. die -

uiexi /.ijii "J . . •• 1 ' \

door hunne betrekking juist dij net ontstaan van brand andere pligten in het algemeen belang te vervullen hebben, hetzij tot handhaving der openbare orde.

Kovoilirrincr van eroederen en

iict/.i) ■ v***e o ;; o

waarden, hun van 's Rijkswege toe\eitrouwd;

dat artikel 192 der gemeentewet, aan den Raad de bevoegdheid gevende om van de ingezetenen in het openbaar bediensten te vorderen,

lang

-/nnrlaniorp diensten OOK

niet ucuucii, — -

geëischt worden van hen, die, wegens eene reeds op hen rustende verpligting tot andere openbare dienst, in de onmo-

..... • t •• .1 J Jnn r>QOr] ffOVAr-

gelijkneia zijn ue uuui ucn j !i~ i'vi y\ovsnnn. t.p verrisrten:

ueruc uiciisi/ i'f "ww.. cj 1

dat artikel 493 der gemeentewet wel

afkoop van de dienst of het stellen va