is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juiste opvatting der betrekkelijke wets bepaling, niet mocht worden benoemc

Wij Willem III, enz.

Op de voordracht van Onzen Ministe van Staat, Minister van Binnenlandsch /!aken, van 30 Januari 1888, no. 2282 afdeeling Onderwijs, tot vernietiging vai „ besluit van den raad der gemeenti Hof van Delft van 20 Januari 1888 waarbij de heer Brugman is benoemc tot hoofd der openbare school aan der Hoorn aldaar, buiten de voordracht var vijf onderwijzers, na een vergelijkend examen, door den districts-schoolopzienei ingezonden;

Overwegende, dat art. 28, 4de lid. der wet °p het lager onderwijs voorschrijft, dat de benoeming van het hoofd eener openbare school moet geschieden uit eene voordracht van minstens drie en hoogstens vijf onderwijzers, door den districts-schoolopziener aan den raad in te zenden;

dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is met de wet;

Gelet op art. 28 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad no. 127)0(1G,™n1 ar". 153 en 158 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85)-

Den Raad van State gehoord '(advies van 21 I'ebruari 1888, no. 10);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 28 Februari 1888 no. oo9, afdeeling Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan bovengemeld besluit van den raad der gemeente Hof van Delft, wegens strijd met de wet, te vernietigen.

Onze Minister enz.

s Gravenhage, den 2den Maart 1888.

T". .... (get.) Willem.

Ue Minister van Staat,

Minister van Binnenlandsche Zaken (get.) Heemskerk.

NO. 204. Koninklijk Besluit van den 2den Maart 1888 (Stbl. n°. 29) tot vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Nijmegen dd. 24 December 1887, tot benoeming van een hoofd eener ] openbare lagere school.

S- Zie het bovenschrift bij K. B. van 2 «• Maart 1888 (Stbl. no. 28) — no. 203 dezer afdeeling.

3r Wij Willem III, enz.

>e Op de voordracht van Onzen Minister ' van Staat, Minister van Binnenlandsche • Zaken, van 1 Februari 1888, no. 201/2 ; afdeeling Onderwijs, tot vernietiging van' > het besluit van den raad der gemeente a Nijmegen van 24 December 1887, waarbij buiten de door den districts-schoolopzied n®r'."a, gel?ouden vergelijkend examen, schriftelijk ingezonden voordracht van vijf onderwijzers , G. Th. Kie venaar te Koewacht tot hoofd der openbare lagere ®ch°o1 te Hees is benoemd, welk besluit de burgemeester, ingevolge art. 70 al 2 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad a no 85), geweigerd heeft uit te voeren- Overwegende, dat art. 28, 4de lid ,Vo" 17 Augustus 1878 {Staatsblad no. 127) voorschrijft, dat de benoeming van een onderwijzer, aan het hoofd eener school geplaatst, geschieden zal uit eene voordracht van minstens drie en hoogstens vijf onderwijzers, door den districts-schoolopziener aan den raad in te zenden;

dat derhalve bedoeld besluit in strijd is met de wet;

Gelet op art. 28 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127) -

Geonenr 'le X"' 'l&3 en 158 dér wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85)-

0"s besluit van 20 Januari 1888 {Staatsblad no. 5);

Den Raad van State gehoord (advies van 21 Februari 1888, no. 11);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 28 Februari 1888 no. 5,)8, afdeeling Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan bovengemeld besluit van den raad der Gemeente Nijmegen, wegens strijd met de wet, te vernietigen.

Onze Minister enz.

's Gravenhage, den 2den Maart 1888. n .... (get.) Willem.

-Ue Minister van Staat,

Minister van Binnenlandsche Zaken (get.) Heemskerk.

NO. 205. Koninklijk Besluit van den

5den Aprü 1888 (Stu w0_

25*