is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a en c—e. (betreffen strijd met de wet

— zie no. 125 van afdeeling V.) b. Het aan de ingezetenen opgelegd gebod, om te zorgen, dat honden, katten enz. niet iosloopen over de gronden en eigendommen van anderen en geen overlast aan anderen doen, is in strijd met het algemeen belang, daar aldus het houden dier dieren zou worden onmogelijk gemaakt en de inge¬

zetenen aan bekeuringen zouden worden blootgesteld, waartegen zij zich niet kunnen vrijwaren.

Het besluit is in zijn geheel opgenomen onder no. 125 van afdeeling V.

NO. 8. Koninklijk Besluit van den 2den September 1873 (Stbl. n°. 125) tot vernietiging van een gedeelte van het besluit van den raad der gemeente Voorburg dd. 31 Mei 1872, en van het daarop betrekking hebbend besluit der Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, dd. 11 Juni 1872, n°. 39, betreffende de bezittingen eener vervallen instelling van weldadigheid.

Het besluit is in zijn geheel opgenomen onder no. 31 van afdeeling II en wordt voorts aangehaald onder no. 3 van afd. IV en no. 135 van afd. V.

NO. 9. Koninklijk Besluit van den 9d™ September 1881 (Stbl. n°. 154) tot vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Veere dd. 1 Juni 1881, tot verkoop van eenen beker van geschiedkundige waarde.

Het onderwerpelijk besluit, dat strekt tot verkoop van eenen door Maximiliaan van Bourgondië aan de gemeente geschonken beker, die

t blijkens den giftbrief werd gegeven, om hem te bewaren tot gedachtenis aan den schenker en die een gedenkstuk van geschiedkundige waarde uitmaakt, moet geacht worden te zijn in strijd met het algemeen belang, wijl dit niet gedoogt, dat dergelijke gedenkstukken door de openbare besturen worden vervreemd.

Wij Willem III, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van '24 Junij 1881, no. 1561, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, tot vernietiging van het besluit van den gemeenteraad van Veere van 1 Junij 1881, waarbij bepaald is om:

„Behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten , den verguld zilveren beker door de gemeente van Maximiliaan van Bourgondië ten geschenke ontvangen, op de voor de gemeente meest voordeelige wijze te verkoopen."

Overwegende, dat bedoelde verguld zilveren beker, waarop in uitnemend drijfwerk voorgesteld zijn de overtogt van het Nederlandsche leger over den Rijn bij Neuenburg onder bevel van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, en diens vereeniging met het Keizerlijk leger te Ingolstad, op 15 September 1546, alsmede de gevangenneming van den Hertog van Saksen in den slag van Mflhlberg op 24 April 1547 aan de stad Veere ten geschenke is gegeven bij een giftbrief van den volgenden inhoud:

„Maximiliaan van Bourgoingne, Ridder van de orde van den Gulden Vlieze, Heere van Beveren, van der Veere, van Vlissingen, Brouwershaven, Duvelandt, Tournchem, etc., etc., Admiraal en Kapitein-Generaal van der Zee, Stadthouder van Ilollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utreght.

Doen te weten, dat, omme die goede affectie die wij dragende zijn tot onze Stadt en Gemeente van der Veere, hebben wij dezelve Stadt gegonnen en gegeven , gonnen en geven en transporteren nu jegenwoordiglijk in ell'ecte, en uut kragte van dezen onzen jegenwoordigen Brief in regten vrijen Eigendomme, al zulken vergulden kop met een Deksel als ons gekomen is bij Testamente van onzen lieven en beminden Neve en Mede-