is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlissingen , Brouwershaven , Duvelant, Tournellen, etc., Admirael ende CapiteynGenerael van der Zee, Stadthouder van Hollant, Zeelant, Vrieslant ende Utrecht,

Doen te weten:

dat omrae die goede affectie die wy dragende zyn tot onse Stadt ende gemeente van der Vere, hebben wy dezelve Stadt gegonnen ende gegeven, gonnen-geven ende transporteren nu jegenwoirdelic In effecte ende uutcrachte van desen onsen jegenwoirdigen Brieff in rechten vryen Eygendom al zulcken vergulden cop met een decxel als ons gecommen es by Testamente van onsen lieven ende beminden Neve ende Medebroeder van der ordene van den Gulden Vliese, Heer Maximiliaen van Egmondt, den grave van Bueren, Saliger Memorien, daar oic zyne wapenen op staen; op welcken cop staet gewrocht de vanginge van den Hertoge van Saxen in Duytslant; mits condicie dat wy alleene daeran reserveren het gebruyck ons leven lanck geduerende ende anders nyet, ordinerende mits dezen ende willende dat dexecuteurs van onsen sterfhuyse terstont na onse doot den zeiven vergulden cop leveren in handen van den Burgmeesters, die alsdan Burgmeesters van der Vere zyn zullen, die dan daer op zullen doen graveren onse wapene ende dien bewaren ter liefde ende Memorie van ons tot een eeuwige gedenckenesse op ter Stadthuys van der Vere, binnen der Stede kiste, den welcken 2y besigen zullen alst tyt ende stonde wesen sal; sonderdie tot eeniger tyt te mogen vercoopen, versetten oft belasten in gheender manieren, om wat saken dat de Stadt zoude mogen becommert oft belast wesen, nyet uutgesteken , opte verbuerte van denzelven cop, die in zulcken gevalle weder sal commen aen onsen rechten Erfgenamen.

Gegeven op onsen Huyse van Zandemborch onder onsen naem ende Segel van Wapene, op Lichtmisse avont AnnoXVC Een en vuftich a Nativitate.

(was get.) M. v. Bourgoingne.

Overwegende, dat de bedoelde beker derhalve is een gedenkstuk van geschiedkundige waarde en aan de gemeente Veere alleen gegeven is om hem te bewaren tot blijvende gedachtenis aan den Vorst die haar dien schonk;

Overwegende, dat het algemeen belang niet gedoogt, dat zulke voor de geschie¬

denis des Vaderlands belangrijke gedenkstukken, door openbare besturen aan welker hoede zij zijn toevertrouwd, worden vervreemd;

Overwegende, dat dus het vermelde besluit als strijdig met het algemeen belang behoort te worden vernietigd;

Gelet op art. 153 der gemeentewet;

Den Raad van State gehoord (advies van 22 Januari 1884, no. 12);

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 28 Januari 1884, no. 240, afdeeling Kunsten en Wetenschappen;

Hebben goedgevonden en verstaan het besluit van den gemeenteraad van Veere van 7 December 1883, tot verkoop van den aan die gemeente behoorenden beker van Maximiliaan van Bourgondie, wegens strijd met het algemeen belang, te vernietigen.

Onze Minister enz.

's Gravenhage, den lsten Februari 1884.

(get.) Willem.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Heemskerk.

N°. 11. Koninklijk Besluit van den 24sten Februari 1897 (Stbl. n°. 68) tot vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Franeker dd. 16 December 1896, tot verkoop van eenen beker van geschiedkundige waarde.

De zoogenaamde Globe-beker, die bij het onderwerpelijk besluit in koop wordt afgestaan , is uit het oogpunt zoowel van geschiedenis als van wetenschap en kunst van zeer groote waarde. Het is dan ook in strijd met het algemeen belang te achten, dat een dergelijk gedenkstuk, dat niet als voorwerp van geldswaarde, doch ter herinnering aan eene belangrijke gebeurtenis aan de gemeente is geschonken, in den handel wordt gebracht.

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, enz.

Wij Emma, enz.

Op de voordracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 18 Ja-