is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke vernietigingsbesluiten in afdeelingen chronologisch geordend, toegelicht door korte weergave van den inhoud en analyseerende aanteekeningen en voorzien van verschillende klappers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan: bovengenoemde besluiten van den raad der gemeente Loosduinen van 4 Februari 1899 te vernietigen wegens strijd met het algemeen belang.

Onze Minister enz.

'sGravenhage,denl8den December 1900.

(get.) Wilhelmina. De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) H. Goeman Borgesius.

N®. 15. Koninklijk Besluit van den 2fjstm Maart jg01 fgthL no_ 7 5) tot vernietiging van een besluit van den raad der gemeente Schinveld dd. 2 Mei 1900, tot het verlcenen van eervol ontslag aan het hoofd eener openbare lagere school en van het besluit der Gedeputeerde Staten van Limburg dd. 6 Juli 1900, waarbij dat raadsbesluit werd goedgekeurd.

Het geven van eervol ontslag aan een hoofd der school, die een bekwaam onderwijzer is, van zedelijk gedrag en die tot tevredenheid van schooltoezicht en ouders onderwijs geeft, op gronden, vreemd aan onderwijs- en gemeentebelangen, is in strijd met het algemeen belang. Eveneens strijdt met dat belang het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van bedoeld raadsbesluit.

(Het besluit wordt voorts aangehaald

onder no. 7 van afd. IV.)

Wij Wilhelmina, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 26 Januari 1901, no. 4892, afdeeling Onderwijs, tot vernietiging van het besluit van den raad der cemeente Schinveld

van 2 Mei 1900, waarbij aan A. H. Gorris, hoofd der openbare lagere school in die gemeente, met ingang van 1 Augustus 1900, krachtens artikel 29, onder b, der wet tot regeling van het lager onderwijs, eervol ontslag is verleend , en van het besluit van Gedeputeerde

Staten van T.imhurn van fi i..ii -lonn

4de afdeeling, Lft. 4771/5 W, waarbij dat raadsbesluit is goedgekeurd; Overwegende:

dat het gebleken is, dat voormeld raadsbesluit, niet is gegrond op de belangen van het onderwijs of van de gemeente;

dat, naar ingewonnen ambtsberichten , het bij dat raadsbesluit eervol ontslagen hoofd der school is een bekwaam onderwijzer, van zedelijk gedrag, die tot tevredenheid van het schooltoezicht en van de ouders der leerlingen onderwijs geeft;

dat het is in strijd met het algemeen belang een dergelijk onderwijzer te ontslaan op gronden, vreemd aan onderwijsen gemeentebelangen;

dat derhalve voormeld raadsbesluit is in strijd met het algemeen belang;

Gezien artikel 153 der gemeentewet en artikel 166 der provinciale wet:

Den Raad van State gehoord (advies van 12 Maart 1901, no. lft);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 26 Maart 1901, no. 2149, afdeeling Onderwijs ;

Hebben goedgevonden en verstaan: bovenvermeld besluit van den raad der gemeente Schinveld en het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 6 Juli 1900, 4de afdeeling, L* 4771/5 W, waarbij dat raadsbesluit is goedgekeurd ' wegens strijd met het algemeen belang te vernietigen.

Onze Minister enz.

Het Loo, den 29sten Maart 1901.

(get.) Wilhelmina. De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) H. Goeman Borgesius.

Nt». 16. Koninklijk Besluit van den 6<k» September 1901 (Stbl. n°. 207) tot vernietiging van eenige artikelen van de politieverordeningen der gemeenten Nieuwer-Amstel, Oucler-Amstel en Uithoorn omtrent het breken van ijs.

De onderwerpelijke bepalingen, houdende het verbod, om het ijs in de openbare wateren te breken, zoodra het eene bepaalde dikte heeft bereikt, zijn onnoodig om