is toegevoegd aan uw favorieten.

Instructie en algemeene bepalingen voor de zendelingen der Utrechtsche Zendingsvereeniging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dag van zijn ontslag, zijne betrekking tot de Vereeniging op. liet Hoofdbestuur beslist, of zijn terugkeer geschieden zal op kosten der Vereeniging, en of het de redenen van zijn ontslag openlijk bekend maken zal.

II. Echtgenooten der Zendelingen.

1.

De uitrusting der echtgenoote van den Zendeling komt voor hare rekening,'behoudens hetgeen door Hulpvereenigingen daartoe wordt bijgedragen.

2.

Wenscht de Zendeling zich te verloven, dan heeft hij de toestemming van het Hoofdbestuur noodig.

3.

Moet de echtgenoote van den Zendeling wegens ziekte haar man tijdelijk verlaten, en daartoe, hetzij in het vaderland, hetzij in Indië vertoeven, dan is daartoe de toestemming van het Hoofdbestuur noodig.

De reis- en verblijfkosten komen voor de helft voor rekening van den Zendeling. Intusschen be-