is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

most. De menging der wijnen veroorzaakt spoediger de dronkenschap en de toevoeging van vrijen alcool brengt dezen toestand nog rasser te weeg en ook veel heviger.

Bij wrangen wijn voegt men glit en loodwit, twee gevaarvolle zelfstandigheden, die de welgekende lood vergiftiging voortbrengen.

Champagne-wijn is doorgaans vervalscht. Wie dus van wijn houdt, zorge voor zuiveren drank en dan nog hoede men zich voor alle misbruik.

Hoeveel studenten, de lievelingen en hoop van afgesloofde ouders, versmoordden hunne geestesgaven niet in den wijnbeker, op wiens bodem zij niets vonden dan zedenbederf, schande en naberouw, misschien wanhoop voor hen zeiven en eenen vroegtijdigen dood voor hunnen werkzamen vader en hunne zorgzame, liefdevolle moeder!

Ziehier, onder duizend, de geschiedenis van eenen student, die gelukkiglijk nog tot betere gevoelens terugkeerde.

Moedertraan

Zij was weduwe.

Zij had al hare kinderen ten grave zien dragen; Leo, haar oudste zoon, was haar alleen overgebleven.

Op hem had zij al de liefde van haar moederhert overgedragen, al de liefde van hen, die zij verloren had en nog altijd beweende. Het was voldoende haar te hooren zeggen ■< mijn zoon, » om te begrijpen wat al teederheid, troost en hoop dat woord voor die moeder bevatte.

Leo, van zijnen kant, beminde zijne moeder met al de vurigheid van een braaf kinderhert. Zijn geluk was haar te zien glimlachen, en als bijwijlen eene wolk haar gelaat versomberde, treurde hij met haar.