is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziehier nog wat er met een student gebeuren kan:

Wat van een verloopen student komt

't Was een aardig ventje, die Ernest P., toen hij op twaalfjarigen ouderdom een der laagste beroepsklassen van het college volgde. Zijn onderwijzer, gewoon aan het bestudeeren der karakters, had hem mij juist afgeschilderd: « Verstand genoeg, doch afkeerig van ernstigen arbeid; beleefd, eigenzinnig en toch zwak, toegevend van aard; bekwaam tot veel goeds, maar misschien tot een ellendig leven bestemd. »

Toen Ernest zeventien jaar oud was, staakte hij zijne studiën en wierd rekenplichtige bij een jeneverstoker.

Zijn meester hield veel van hem, omdat het zoo een lustige jongen was.

Doch de alcoolwalmen der stokerij drongen door tot het klein bureelvertrek en kittelden aangenaam het reukorgaan van den boekhouder; deze kwam ook in aanraking met echte jeneverdrinkers.

Twee jaren later was Ernest een ervaren proever; dewijl zijne karige jaarwedde ontoereikend was om zijne ouders iets af te staan en zijn eigene drift tot sterken drank te voldoen, legde hij de hand op het geld van zijnen meester.

De misdaad werd ontdekt; Ernest moest zijnen post verlaten en, uit medelijden voor zijne afgesloofde ouders, verzweeg de jeneverstoker de oneerlijke handelwijze van den jongeling.

Ernest viel in het lot en werd bij het voetleger ingelijfd, want een plaatsvervanger koopen, daaraan viel niet te