is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De alcool tast al de deelen, al de organen van 's menschen lichaam aan; niet één ontsnapt aan zijne brandende, prikkelende werking. Waarom?

Omdat hij met het bloed in ons lichaam wordt rondgevoerd; nu, door het wezenlijk bewonderenswaardige stelsel onzer bloedvaten, zenuwen en spieren, komt de alcool met al onze lichaamsdeelen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking. Het krielt van bloedvaten in ons middenlijf, in onze bovenste en onderste ledematen; door al die kanalen stroomt het alcoolvergif met het bloed rond, dat door dien noodlottigen reisgezel deels verarmd, deels verdorven wordt, zooals ten andere een weinig verder op wetenschappelijke wijze betoogd is.

Wij hebben reeds vastgesteld dat alle alcool vergif is, de eene meer, de andere minder, volgens den aard der grondstof, waaruit hij getrokken wordt, en zijne onvolmaakte zuivering. De alcool uit aardappelen gestookt, de Duitsche foesel, is een der meest vergiftige; daarna volgt die van beetwortelen, aardperen, melasse, granen, enz. De kracht van het alcoolvergif is door beroemde geneesheeren, Drs Dujardin-Beaumetz en Audigé, proefondervindelijk bewezen geworden op honden en andere dieren; ten gevolge dezer proefnemingen heeft men met volle zekerheid kunnen vaststellen dat, om eenen mensch van middelmatige gestalte te vergiftigen en te dooden, er 475 gram zuivere alcool, 96 gram aardappelenalcool noodig zijn.

« Indien gij gezien hadt, wat ik gezien heb, gedurende » mijne 27 jaren practijk van geneesheer en heelmeester, » wat ik gezien heb bij de bedden der kranken, in d&