is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alsdan is het niet door eene uitbundige vroolijkheid, ook niet door aanvallen van gramschap, dat zich deze stoornissen veropenbaren, maar door aanhoudende hoofdpijn, draaiingen, weldra waanzinnigheid, door eene trapswijs toenemende verzwakking der verstandelijke en zedelijke vermogens, loomheid des geestes, verlies van het geheugen, moeilijkheid der spraak, onophoudelijke bibbering der ledematen, voorbijgaande aanvallen van ijling, nu eens kalm, dan eens hevig, soms eens afwisselend met vallende ziekte, vooral wanneer de drinker een gewoon gebruik gemaakt heeft van alsem, en ten laatste de krankzinnigheid, de verstomping, de algemeene verlamming.

Doch, hoevele drinkers zijn er niet, die, vooraleer tot dien laatsten graad van verdierlijking af te dalen, door het herhaald gebruik van alcoolische dranken in eenen staat van gedurige opgewondenheid gehouden zijn, waarvan het eerste gevolg is hen lichtgevoelig en twistziek te maken; die ten laatste langzamerhand alle plichtbesef verliezen en, alleen beheerscht door de booze driften, welke de alcool bij hen heeft opgewekt, hunne familiën verarmen en onteeren door wangedrag en misdrijven, die zij zeiven op de banken der correctionneele rechtbanken of der assisenhoven gaan uitboeten! (1)

Kent gij eene vreeselijker kwaal dan de vallende ziekte? Een jongeling, zoo even vol levenslust, valt te midden zijner speelgenooten, op de straat, of in de herberg, ten gronde als ware hij door den bliksem getroffen; na eenige stonden slaat hij met handen en voeten, zijne vuisten zijn gebald, den duim binnenwaarts; het aangezicht is

(l) Geneeskundige Academie van Parijs.