is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De alcool met betrekking tot het organisme van onvolwassenen

Indien de eerste de beste leeraar, die het volle vertrouwen zijner leerlingen bezit, eens een onderzoek deed om te weten in hoever door zijne jeugdige toehoorders gebruik wordt gemaakt van bier, wijn en jenever, dan zoude hij tot eene alles behalve bevredigende ontdekking geraken. Hij zou bevinden dat onder de kinderen van den burgerstand er geene geheel - onthouders zijn; allen drinken dagelijks bier, soms wijn, en weten zelfs ook goed hoe jenever en likeuren smaken; zij drinken te veel bier en wijn, en dat nog buiten hunne maaltijden. Dit alles spruit voort uit hunne gebrekkige opvoeding, uit de onwetendheid der ouders en de onvoorzichtigheid der dokters, die zulks toelaten, en somwijlen onbezonnen te werk gaan in het voorschrijven van wijn, likeurwijnen, sterk bier, als stout, of het toedienen van alcoolaten, dat is,. medicamenten in wier samenstelling de alcool als hoofdbestanddeel optreedt.

Door de drukpers en vooral door de school, moeten die oorzaken van alcoolmisbruik uitgeroeid worden.

Dat er, met betrekking tot de alcoolische dranken, onder de volwassenen van alle standen onwetendheid en vooroordeelen (deze de natuurlijke kinderen der eerste) bestaan, is onbetwistbaar; dat van de onwetendheid en vooroordeelen de kinderen de onnoozele slachtoffers zijn, is buiten twijfel.

Aan zeer ervaren geneesheeren, schrijvers van werken over alcoolmisbruik of woordvoerders in congressen, zijn wij eene reactie schuldig tegen de doenwijze van hunne ambtgenooten bij het behandelen van zieke of zwakke