is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbeschroomd voorbij treden? En hebben de meeste muzieken tooneelgezelschappen, wielrijdersbonden, ja spaarkringen, hunne bijeenkomsten niet in koffiehuizen ?

4° In de opvoeding onzer jeugd ligt nog eene voorname oorzaak tot bevordering van het alcoolisme. Ondanks reeds door de Regeering veel gedaan werd, leidt men de meisjes, voornamelijk die der volksklasse, maar ook die der burgerklasse in de kostscholen, niet genoeg en doelmatig op tot het werkelijk leven.

Zoo vindt de echtgenoot bij zijne wederhelft de kunst niet om den huiselijken kring aangenaam te maken, den familiegeest te ontwikkelen; om het huishouden spaarzaam, ordelijk te besturen, de kinderen wel op te voeden. De jongens verkrijgen veelal een onderwijs, dat met hunne afkomst en hunnen stand niet overeenstemt. Zij worden hoogmoedig, ijdel, achten zich meer dan hunne brave ouders, verwaarloozen hunne studiën of gelukken niet in het bekomen eener plaats; zij maken weldra deel der steeds aangroeiende menigte gedeclcisseerden, dat is, uit hunne klasse verplaatste burgers, die eene schier onvermijdelijke prooi der geilste ondeugden en vooral van het alcoolisme worden.

5° Eindelijk, de uitroeiing der alcoolplaag is in België moeilijker dan elders, omdat het volk wars is van allen dwang en inkorting van rechten of vrijheden.