is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingericht door de Onafhankelijke Orde der Goede Templiers, welke tot doelwit heeft alle bedwelmende dranken uit het gewone verbruik te verbannen, hunne vervaardiging en den verkoop door den Staat te doen verbieden.

De Kinderbond van Lausanne is gesticht door het Blauwe Kruis, een matigheidsgenootschap, dat niet het streng matig gebruik van gegiste dranken bij anderen veroordeelt, maar de volstrekte noodzakelijkheid dor geheelonthouding voor de genezing der drinkers voorschrijft, ie Zurich en te Bazel bestaan nog Kinderbonden door de " Internationale Verein zur Bekampfung des Alkoholgenusses » opgericht en die tevens de geheel-onthouding ten doel hebben. Te Freyburg en in het Waadland zijn ook matigheidsbonden van gemengden aard en namelijk leden tellen, die de geheel-onthouding beoefenen, terwijl anderen zich slechts tot onthouding der sterke dranken alleen verbinden.

De kantons Berne, Geneven, Waadland, Neuchatel en Wallis hebben voor hunne onderwijzers, voor de normalisten en de schoolcommissiën aanzienlijke bestellingen gedaan van het verdienstelijk werk: Manuel de tempérence, par Jules Denis, zoodat het matigheidsonderwljs in Zwitserland weldra zeer ernstig zal ingericht zijn; als men daarbij in acht neemt, dat er onder de studenten der Z\\ itsersche Universiteiten en onder die der Gymnasiën een aanzienlijk getal afschaffings-vereenigingen gesticht werden, dan kan men besluiten dat alhier een geduchte strijd tegen het alcoolisme is aangevangen.

In de meeste landen van Noord- en Midden-Europa, in Noord-Amerika, ja in den Transvaal zelfs heeft men dus