is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In België beginnen slechts eenige vrouwspersonen hunne medehulp aan de alcoolbestrijders te verleenen.

Doch, bekennen wij het rechtzinnig: tot heden is, in ons land, de vrouw door hare opvoeding en het verkregen onderwijs nog niet geheel in staat gesteld om hare rol tegen drankmisbruik naar behooren te vervullen. Nochtans heeft ons Staatsbestuur, sinds 1887 vooral, reeds veel goeds in dit opzicht gedaan, namelijk door de ministerieele omzendbrieven van 1 en 2 September 1887, 17 Januari 1888, 11 Juli 1888 en 3 April 1892, waardoor vrouwelijke handwerken in de scholen onderwezen werden, huishoudscholen en huishoudklassen ingericht, tijdelijke leergangen ingesteld voor huishoudkunde en huishoudkundige werken, en de innige medewerking der onderwijzeressen werd ingeroepen tot bestrijding van het alcoolisme.

Art. 5. — De leden kunnen te allen tijde hun ontslag indienen. Bij hunne uittreding, geven zij het diploma weder, dat zij ontvangen hebben. °

Degenen, die zich aan wangedrag zouden plichtig maken of hunne verbintenis van onthouding openbaar te buiten gaan, worden door het bestuur uit het genootschap gesloten.

Art. 6. — Er hebben minstens drie verplichtende algemeene vergaderingen des genootschaps plaats.

Deze vergaderingen zullen zooveel mogelijk gesteld worden: de eerste op Paasch-Maandag, de tweede op 15 Augustus, de derde op den tweeden Kerstdag.

De leden kunnen op alle tijden des jaars door den Voorzitter bijeengeroepen worden, indien deze het noodig oordeelt.

Art. 7. — In de eerste algemeene vergadering, wordt door den Secretaris-Schatbewaarder verslag gedaan over den toestand des genootschaps en den staat der kas.

-'^RT- merkende leden betalen eene jaarlijksche bijdrage