is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intrede in het werkelijk leven ieverig mede te werken tot daarstelling der aangewezen antialcoolische hulpmiddelen, om zoo de toekomst van den dierbaren geboortegrond te verzekeren.

Slechts 40 jaren heeft de alcoolplaag in België gewoed, maar wat ontelbare en diepe verwoestingen heeft ze er aangericht! Sedert ruim 10 jaar heeft men eenige hulpmiddelen tegen de steeds woekerende kwaal aangewend.

Wil men deze in den wortel aantasten, zonder tegelijkertijd de aangewezen heelmiddelen van onmiddellijke toepassing te verwaarloozen, o! dat men eindelijk de handen aan het werk sla, want 't is meer dan tijd. Een tienjarige oorlog tegen het alcoolisme, maar een aanhoudende oorlog zonder genade en met de meest moorddadige wapens, en de zege is ons, de strijd tegen den algemeenen vijand is volstreden tot heil der familie tot geluk der samenleving, tot eer en roem der strijders, tot voorspoed en bloei der Vaderlands!

O Belgen]and, dat sinds eeuwen onder 't vreemde juk gebukt gingt; dat zoo dikwerf, en eindelijk met welslagen in 1830, uw beste bloed tot vrijmaking en onafhankelijkheid veil hadt; dat thans onder de heerschappij van den meedoogenloozen alcool - dwingeland zucht en uwe toekomst bedreigd ziet, L zie ik in begeestering weer vrij van de heillooste aller slavernijen; U zie ik matig en rijk, geëerd onder al de natiën der wereld en benijd misschien door naburige en grootere volkeren, die uw voorbeeld als de reddende vuurbaken aanschouwen om zich eindelijk ook behouden, doch wellicht deerlijk gehavend, uit den jeneverkolk te ontmeeren en de veilige ree der matigheid in te zeilen!