is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe ik een Christen werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met behulp mijner spaarpenningen en der offers die mijne onbemiddelde familie bereidwillig bracht, kreeg ik het noodige bijeen, om mijn overt cht over den Grooten Oceaan te betalen. Overigens verliet ik mij op Hem, Die mij zeker niet in een vreemd land zou laten verhongeren.

Mijn goede vader, die reeds een vroom christen was, wenschte mij blijmoedig Gods geleide, gaf mij wat hij had en daarbij nog zijn hart en zijn innige liefde, die hij in een eigengemaakt Japansch vers uitsprak:

Waar ik niet zie, daar ziet Jehovah u,

Waar ik niet hoor, verneemt de Heer uw stem,

Vrees daarom niet, mijn zoon, want gij gaat nu In Zijne kracht, gij zijt nooit ver van Hem.

Toen het plechtig afscheidsuur naderde, deed zich onze natuur, die door de nienwe leer niet geheel onderdrukt kon worden, gelden. Nadat mijn vader een innig gebed gedaan had, dat de Voorzienigheid zijnen zoon in Hare hoede nemen mocht, bracht hij mij bij de relequienkist onzer voorouders, die wij nog hadden en gebood mij, eer ik voor de laatste maal over den drempel van ons huis ging, nog tot de ziel mijns grootvaders te bidden. „Als uw grootvader nog leefde", zeide mijn vader weenend, „zou hij ontzet zijn, dat gij naar lieden gaat, die hij altijd als barbaren beschouwd heeft". Ik boog mijn hoofd, ik dacht tegelijkertijd aan mijn hemelschen vader en aan mijn ontslapen voorvaderen en verzonk in een beschouwing, die half gebed half terugblik was. Onze godsdienstleeraars zouden wel het hoofd geschud hebben over ons Boedhistisch of Papistisch doen, maar in dit oogenblik konden wij niet het voor en tegen bedenken. Wij hadden onzen God, ons vaderland en onze voorvaderen lief en gedachten hen allen in dit plechtig uur.

Evenals iedere • andere liefde, schittert ook de vaderlandsliefde het helderste ten tijde der scheiding. Het vreemde iets, dat voor ons gewoonlijk slechts een samenstelling van rivieren, dalen en bergen is, wordt nu op eens een levend wezen, en zoo, als