is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe ik een Christen werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„7 November. Wat is deze wereld ? Een algemeen strijdperk. Het ongeloof strijdt tegen het christendom, de Roomsche kerk tegen de Evangelische, de Unitariërs strijden tegen de rechtgeloovigen, en iedere partij tracht zich de fouten der andere ten nutte te maken. Niet alleen kan men geen mensch vertrouwen, maar de geheele menschheid is een adderengebroedsel van menschenhaters en nakomelingen van Kaïn. ü mijn ziel, neem u in acht voor de „Ismen," zij het Methodisme, Congregationalisme of een ander hoogklinkend Isme. Zoek de waarheid, gedraag u als man, zie af van de menschen en blik naar boven."

„18 November. Ik lees thans het leven van David Hume.x) Mijn godsdienstige geestdrift wordt meer nuchter, nu ik in aanraking kom met dezen verstandigen, scherpzinnigen philosoof. Ik wil met mijn verstand overtuigd worden en niet in schoone droomen leven. In dezen tijd der vergevorderde natuurwetenschappen mag men de sceptici maar niet eenvoudig afschudden en vervloeken. De godsdienst moet iets wezenlijks, iets tastbaars, iets wetenschappelijk begrijpelijks worden. Maar ik zie helaas, hoe alles rondom mij de oude, platgetreden paden bewandelt en hoe ieder tracht „den goeden ouden leeraar, die bij zijn gemeente zoo bemind was," nog te overtreffen.'

,,5 December. Voor het leven van iederen mensch bestaat van het begin af een goddelijk plan. Wil hij slagen, dan moet hij zich volgens dat plan ontwikkelen, er niet bij achter blijven en het ook niet voorbij streven Daarin alleen ligt de volkomen vrede en de mogelijkheid geest en lichaam recht te gebruiken. Uit gebrek aan voortvarendheid blijfc de mensch dikwijls bij dit plan terug, en verlaat de. wereld, zonder zijn werk naar de mate zijner gaven volbracht te hebben. Te ijverig vooruitstreven maakt, dat hij verder gaat; dit heeft verstoring van geestelijke en lichamelijke gezondheid tengevolge en een vroegen dood. De kiesvrijheid, de vrije wil des menschen, bestaat hierin, dat hij zich naar

1) Engelsch philosoof en geschiedschrijver. 1711—177fi.