is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te licht of te zwaar achtte; hij kende dien grondslag niet eens. Wij hebben hier te doen met eene uiting, bewijzende het treurig feit, 'dat door den heeten strijd op het gebied van Kerk en Zending, die in Nederland zooveel burgers uiteenscheurde, — zeer vele Oudgasten groote antipathie heeft bezorgd tegen wat op een voorgeschreven belijdenis gelijkt. — Is het zeer gewenscht dat onze Ned. Zendingsvrienden daarmee rekening houden, voor mijne overige Landgenooten mag ik wel opmerken, dat het verleenen van geregelden ünancieelen steun aan een arbeid, die men leerde kennen en waardeeren, toch geene verantwoordelijkheid oplegt voor den grondslag welke een Corporatie, door ervaring voorgelicht, onmisbaar acht voor de stabiliteit van dien arbeid?

En bovendien; al gevoelt men zelf weinig voor een gekozen grondslag; wie op het Zendings-terrein zelve van nabij heeft kunnen waarnemen welke ernstige belangen en groote zelfstandigheid aan de zendelings-familie wel moet worden toebetrouwd, zal óók wel overtuigd zijn, dat die familie het volle vertrouwen moet waardig blijven van de Corporatie die haar uitzond; en de Corporatie even zoo van wie haar steunen.

Nu berust het kiezen, opleiden en afvaardigen van den Zendeling, alsmede de hoofdleiding van den Zendings arbeid, bij het Hoofdbestuur, wier leden door en uit de Leden van de Corporatie worden gekozen.

De hooge beteekenis van de hier bedoelde belangen kennende, zal men het wel billijken, dat althans de Leden der Corporatie moeten instemmen met den grondslag waarop de Corporatie verplicht werd zich te vereenigen. En welken grondslag biedt meerder ruimte en is meer bestand tegen de wisselende meeningen der tijden, dan die gegeven is in de belijdenis van Jezus Christus, den Gezant Gods?

Gelukkig laat het ware leven zich niet binden, maar treedt het, naar 's Heeren bestel, immer voorwaarts, afslijpende de te scherpe grenslijnen van menschelijke theorieën, die weleer ons volk uiteenscheurden. En alzoo mag er op gerekend worden, dat weleer ver uiteengestooten partijen — door de aantrekkingskracht van het eenig