is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een en ander verplicht, mij echter hier en daar eenige algemeene opmerkingen in te vlechten, waartoe mij de vorm van causerie het meest aantrekkelijk voorkwam.

Wanneer nu ook nog wordt herinnerd, dat deze Zendingpost gelegen is te midden eener talrijke Mohammedaansche bevolking, bestaande uitsluitend uit Soendaneezen, menschen die om hun indolenten, kruiperigen aard, door een Europeesch ambtenaar genoemd zijn: „de engeltjes der aarde," dan zal het wel over'bodig zijn den Lezer er bepaaldelijk op voor te bereiden, dat deze causerieën volstrekt geene „interessante," zenuwschokkende Zendings-lectuur zullen aanbieden.

Mogen zij slechts iets medewerken ter verbreiding der kennis van 's Heeren daden; ter verdediging van het goed recht der Zending onder de Moslims van Java; tot verhooging der Zendings-liefde en Zendings kracht in ons gezegend Vaderland; en ook tevens eenige goede wenken geven,, en veel moed en vertrouwen schenken aan wie zullen worden verkoren en afgevaardigd voor den Zendingsarbeid op Java.

Opdat de nu ledige kas van den Zendingspost Tjideres met al te zwaar worde gedrukt door de kosten voor de gratis verspreiding dezer causerieën, moge de Lezer zich opgewekt gevoelen om — in ruil voor het aangeboden present-exemplaar — wederkeerig eene feestgave te offeren in de kas van dezen Zendingspost. Ter vereenvoudiging is daartoe een blanco formule voor postwissel ingesloten.

De Lezer gelieve dat billet ingevuld wel te willen inzenden: in Nederland: bij Ds. J. Schrijver, Dir. Weesinrichting te Neerbosch|; of bij den Heer C. Ch. I. Schröder, Dir. v. h. Zendingshuis der N. Z. V. te Rotterdam; of bij den Heer J. L. Zegers, Dir. v. Meer en Bosch te Heemstede.

En in Indië: bij J. Verhoeven te Tjideres Residentie Cheribon.

Van de ontvangst van elke feestgave zal dadelijk bericht gezonden worden; en na eenigen tijd in „Het Oosten" en in „De Ned. Zendingsbode"; in „De Opwekker" en in „Ve Banier opgave gedaan worden van het totaal der ontvangsten en uitgaven.

Moge onder invloed van onzen verhoogden Heiland en Zender