is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen baart, ook aan menig, ons welgezind Moh. ambtenaar op Java.

Nederland houde rekening met zoodanige uitlatingen, en meene niet zich daartegen te kunnen beveiligen door vermeerdering onzer bajonetten, maar wel — en alleen — door vermeerdering onzer Vrienden onder de Javanen zelf. En de Ned. Zendingsvrienden mogen zich door zoodanige uitlatingen laten voorlichten omtrent den aard en het streven van den Islam, en toch eens eindelijk en voor goed laten varen de van zoo groote oppervlakkigheid getuigende meening, als zoude de Islam bestemd zijn eene brug te vormen over den. afgrond die daar gaapt tusschen Heidendom en Christendom.

Velen denken zich den Moslim als met den rug gekeerd naar het veelgodendom, front makende, en reeds op den weg zijnde naar den eenigen God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. En vermoedende dat hij ook wel eenmaal zal aankomen bij onzen Vredevorst, wordt den Moslim op Java ook menige concessie gedaan. Ook daarom is 't noodig nu te letten op:

III.

De Beteekenis van den Islam voor de Chr. Zending

op Java.

In de gezaghebbende „Acta van het Zending congres" in 1890 te Amsterdam gehouden, wordt op blz. 6 beweerd, dat wij

«moeten eeren de lijn, waarmede de Mohammedanen aan Abraham verbonden zijn."

Maar mogen wij dan eere geven aan wat in oorsprong zondig