is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de aandacht, kan 'tzijn van alle Ned. Vrienden van Java, mede naar de vermaning van Joh. 4 v. 17:

'Die dan weet te kunnen goed doen, en 't niet doet, dien is het zonde";

maai toch vooial óók, opdat Java door doelmatige bearbeiding worde gewonnen voor Christus; en alzoo ook de kans verhoogd worde, dat het behouden blijve voor Nederland.

Maar als nu het ter hoofdplaatse verworvene, geleidelijk kan overgedragen worden aandeChr. Kerken ter plaatse, en voor den arbeid onder de 30 millioen Javanen, Madoereezen en Soendaneezen, meerdere krachten disponibel komen, zullen die meerdere Zendelingen zich dan moeten vestigen in den derden, den eigenlijken levenskring voor den Inlander:

c. de Mohammedaansche dtsa?

Eene verstaanbare beschrijving te geven van dezen eigenlijken levenskring voor den Inlander, is zeer moeilijk. In niets toch komt de desa overeen met ons dorp, met welke benaming het woord desa gewoonlijk wordt vertaald.

Ieder dorp in Nederland heeft zijn „Kom der gemeente" waaromheen gelegen zijn de afzonderlijke „Boeren-plaatsen."

Geeft dit uiteenliggen der „Boerderijen" — met eigen weide en bouwland rondom, - groote zelfstandigheid aan hunne bewoners, in „de kom van het dorp" geniet ook ieder huisgezin dezelfde zelfstandigheid. In die „kom" toch woont de Joodsche vleeschhouwer naast den Roomschen hoefsmid; de Calvinistische kleermaker naast den Lutherschen schoenmaker, ongestoord naast elkander, onder het voor allen geldende bestuur van den „liberalen" Burgemeester, als vertegenwoordiger van H. M. de Koningin, Hoofd van onzen constitutioneelen Staat. Allen genieten dezelfde bescherming, hebben dezelfde lasten en lusten. Wordt soms onder de dorpelingen de vrede verstoord, dan is dat nooit om de voor allen geldende dorpsregelingen, maar om persoonlijke veeten.

Alzoo vormt het Holl. dorp wel eene burgerlijke gemeenschap, doch waarvan ieder gezin vrij en op zich zelf bestaat, en zijnen God dient; of niet dient, volkomen naar eigen keuze.

De Moh. desa daarentegen vormt een godsdienslig-burgerlijke