is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit laatste nu was mij eene bekende bezigheid, schoone gelegenheid biedende daarbij tevens een kort, passend Evangeliewoord te spreken tot zeer velen. Na overleg met mijne vrouw werd besloten Z. E. den Gouverneur Generaal te verzoeken mij gedurende die epidemieën, als gecommitteerde, buiten bezwaar v. d. Lande, toe te voegen aan den geneesheer, die 't verst in het Zuiden van Bantam was gedetacheerd.

Op die wijze hoopte ik van nabij kennis te maken met de Badoeï's, over welken stam ik reeds in correspondentie was met den Inl. Helper Petroes, die door Mr. Anthing nabij de woonplaats van die „Heidenen" was geplaatst, en die verzekerde, reeds een gezin Ie hebben gewonnen voor het Christendom.

Van het aantal en de beteekenis der Badoeï's was toen nog eene te grootsche voorstelling in omloop; totdat in 1891 het officieel rapport verscheen van Dr. Jacobs en Controleur I. I. Meijer, die in opdracht van de Regeering, in Oct. 1888 de woonplaats der Badoeï's inspecteerden en ter plaatse slechts 291 zielen telden.

Van dit geringe aantal was nog niets bekend toen ik in Jan. 1881 plan maakte op bovengenoemde wijze kennis te gaan maken met die Heidenen. Met het oog op de heerschende epidemieën kon over dat plan toen niet eerst gecorrespondeerd worden met Nederland. Doch wat groote verrassing! — Het Hoofdbestuur kon van mijn plan niets weten; en juist had ik eene schets gemaakt voor bedoeld verzoekschrift aan Z. E. den G. G. toen wij, begin Februari 1881, een brief ontvingen, in 't kort aldus luidende:

Het Hoofdbestuur zoude gaarne gehoor geven aan de roepstem van den oud-secretaris van Bantam, de Hr. D. Brouwer, door Resident Esser tot ons gekomen, om een der zendelingen uit de Preanger te willen overplaatsen naar het zoo zwaar geteisterde Bantam, dat volgens den Hr. B. nu meer dan ooit behoefte zal hebben aan den troost van het Evangelie. Wij stellen u daarom voor naar Bantam te gaan en te zien of gij daar een geschikt terrein voor een zendingpost kunt vinden. Als gij ter plaatse een onderzoek zult hebben ingesteld, verwachten wij bericht.