is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

advies van den Regent, moet ik — hoe noode ik daartoe overga — wel het volgende ter wederlegging van die bedenking, mededeelen.

Naar Oostersch gebruik had ook deze Regent een zeer talrijk gezin en vele bedienden, waaronder altijd eenige patiënten.

Madjalengka bezat geen Eur. geneesheer noch dokter Djawa, en dus werd bijna dagelijks mijne hulp ingeroepen óók in de woningen van den Regent en van zijn personeel.

De oudste dochters van den Regent ontvingen van mijne vrouw gratis onderwijs in handwerken; terwijl de vele leden van deze familie dagelijks bij ons verkeerden als huisvrienden.

'k Mag hier niet meer verhalen ter bevestiging, dat het in het belang was, vooral van deze familie, zoo wij op de hoofdplaats bleven wonen; wat ook door den Regent en zijne Gade herhaaldelijk werd erkend.

't Was ook bepaaldelijk in ons belang, dat laatstbedoelde zeide:

»Naar Tjideres mag u zeker niet verhuizen, want die streek noemen de Inlanders: »Lawang koembang," (doorgang van den Z. O. passaat) »de wind, die uwe vrouw zoo ziek gemaakt heeft."

Nog jaarlijks ervaart, vooral mijne vrouw, eenige maanden het onaangename van dien wind.

De Regent zelf verzekerde mij, volstrekt geen rekening te willen houden met persoonlijke belangen; maar „als ambtenaar en als belangstellende in het welslagen der Chr. Zending, zich verplicht te gevoelen, te moeten wijzen op het ongunstige van de hoofdplaatsen voor den Zendingsarbeid, toen hem daartoe aanleiding werd gegeven. „Ik mag en wil niet anders adviseeren, en ben overtuigd, dat alle Regenten van Java het met mij in deze eens zijn."

Met 't oog op de vele zieken ter hoofdplaats vond hij 't wel jammer, dat wij zóó ver weg gingen wonen; doch hij zoude dan maar een verwaarloosd pad door 't bosch laten verbeteren en verbreeden, opdat — wanneer zulks mocht noodig zijn — ik te paard spoediger ter plaatse zoude kunnen komen, dan langs den