is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reldrijk is de Kaabah te Mekka, waar recht boven in den hemel de troon van Allah staat.

Wel weet de Moslim zich na, tot zijne vorming tijdelijk onderworpen aan ongeloovige Hollanders; doch op den door Allah bepaalden dag, zal hij openbaar worden als behoorende tot het ééne volk van Allah. Daarom ook wendt de Javaan zich bij het bidden met het gelaat naar Mekka en zal straks zijn lijk in 't graf front maken naar dat hoogste heiligdom van Allah op aarde.

Zijn dat Javanen, onderdanen van Nederland, die daar op Vrijdagmorgen in Arabisch kleed, de tasbeh (Ar. „rozenkrans ) in de hand, Arabische gebeden prevelende naar de moskee stroomen om daar deel te nemen aan een Arabischen „kerkdienst", waarheen zij - zooals in Arabië - zouden worden opgeroepen van hooge minarets, indien hun het bouwen van zulke hooge, slanke torens naast hunne moskee niet reeds bij herhaling ware verboden met 't oog op aardbeving.

Gevoelen zij zich onderdanen van Nederland, die de Arabischgodsdienstige belastingen, djakat en pitrah, met vreugde offeren, doch voor wie de door onzen Staat opgelegde belastingen de voornaamste bron vormen van haat tegen onze overheersching; zoodat ook ieder oproer-kraaier verzekerd kan zijn van aanhang, zoo hij slechts vrijstelling toezegt van het betalen van belasting aan de Hollanders.

En is het niet het hoofdmotief hier in Arabisch kleed te mogen rondwandelen, waarom zoo velen van Java ter bedevaait naar Mekka gaan? Zooals de Jezuïet niet meer aan familie en vaderland, maar met lijf en ziel toebehoort aan de oide, die Rome de wereld-heerschappij zal hergeven, zoo ongeveer acht de Moslim zich zelf als niet toebehoorende aan Nederland, aan

Java, maar aan Arabië.

Op blz. 164 v. v. van zijn „Bedevaart naar Mekka", geeft Dr. S. Keyzer eene beschrijving van de beteekenis welke door den Javaan gehecht wordt aan die bedevaart en het daardoor verworven recht zich in Arabisch kleed te mogen vertoonen, en zegt daar o. a.: