is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»De Muzelmansche kleeding dus is zeer wenschelijk in de oogen van den Javaan; en juist de bedevaart geeft het recht om haar te dragen, want door zijn verblijf in Arabië is de Javaan als 't ware een genaturaliseerd Arabier geworden'.

Door de besnijdenis („di-islamkeun") reeds vereenigd met het volk van Allah, beschouwt de groote menigte — die lacht om de wetten van den onreinen overheerscher - de bedevaart als 'de formeele naturalisatie met dat uitverkoren volk van Allah.

Leert men den Inlanders Jezus verkiezen boven Mohammad; vereenigt gij hen in Chr. dorpen, onder Ned. wetten, dan heeft men onderdanen, vrienden herwonnen voor Nederland; men heeft hen dan weder waarlijk tot Javanen gemaakt. Is voor onzen Staat de landaard het criterium waarnaar bepaald wordt onder welke hoofden en wetten de lieden naar Art. 73 zullen leven, voor den Moslim is de godsdienst dat criterium.

Wat onze regeering officiéél ook daartegen mocht bepalen, practisch wordt de Christen geworden Inlander geacht en behandeld als een, die binnen de Moh. desa allé rechten heeft verloren, want: .... „hij is immers Hollander geworden"?

Welnu, door het gewelddadig islamiseeren in vroeger tijden, is het Javaansche volk als ingelijfd bij een ander volk. Door het vi ij willig o vei gaan tot het Christendom, wordt de Javaan, als „een verrot lid" uitgestooten buiten het volk van Allah'; hij woidt wedei die hij was, Javaan, en eert onze Koningin. Alzoo, niet de Chr. Zending, maar de Islam vervreemt den Javaan van zijn en van ons volk. En de Zendeling, die zich de moeite getroost steun en leiding te geven aan het streven van alle Jav. Christenen, om ook tot burgerlijke zelfstandigheid te komen, die Zendeling helpt mede den weg banen waarlangs onze Chr. Staat zijn betere wetten kan invoeren onder de op de Arabieren heroverde onderdanen onzer Koningin. Al maken de intellectueele en economische toestanden waaronder de Javaan nu nog leeft, het gewenscht, dat ook de Chr. Inlander in zake belasting-stelsel en strafwet, gelijk blijve met alle Inlanders; en al mogen wij hopen dat onze Christenen beveiligd blijven tegen de ramp met Europeanen gelijk gesteld te worden; toch biedt de