is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Jav. adat opnieuw in botsing kwam met de meening van een ander Eur. handhaver onzer Ned. wetten, die zich — vooral in zake grondbezit — nog niet volkomen laten aanpassen aan Javaansche toestanden.

Vóór ik echter van die nieuwe botsing ga verhalen, is 't noodig eerst de geschiedenis van dien rechtstitel af te handelen.

In het „Bat. Nieuws-Blad" vermeld vindende dat aan de Chineesche Chr. gemeente te Batavia wel een rechts-titel werd verleend, verzocht en verkreeg ik van den Voorganger dier gemeente, Collega Geissler, een afschrift der reeds goedgekeurde Statuten, die met eenige wijziging ook voor mijne gemeente konden dienen en nu aldus luidden:

„Statuten der Ev. Soend. Gemeente te Madjalengka".

Art. 1. In de Afd. Madjalengka, Residentie Cheribon, bestaat eene »Evangelische Soend. gemeente."

Art. 2. Deze gemeente heeft haar domicilie ter hoofdplaats Madjalengka, Res. Cheribon.

Art. 3. Deze gemeente is opgericht voor onbepaalden tijd.

Art. 4. Het doel van deze gemeente is: De kennis van het Evangelie des Bijbels te verbreiden, en ook door school-onderwijs en het bevorderen van landbouw en industrie, het welzijn harer leden te bevorderen.

Art. 5. Leden dezer gemeente zijn zij, die — onverschillig van welke nationaliteit — ') door Doop en Belijdenis tot het Christendom zijn overgegaan, Jezus Christus erkennen als Gods Eeniggeboren Zoon, den Zaligmaker der wereld, en den Bijbel aannemen als den eenigen regel voor geloof en leven; en die hun wensch hebben te kennen gegeven tot deze vereeniging toe te treden.

Art. 6. De belangen dezer gemeente worden behartigd door een Kerkeraad bestaande uit een president en drie leden.

De zendeling, voorganger dezer gemeente, is president; hij voert kosteloos alle administratie; onderteekent alle stukken van deze gemeente uitgaande, en vertegenwoordigt de gemeente zoo in als buiten rechten.

*) Dit cursief gedeelte werd ingevoegd op aanwijzing van de Regeering.

10