is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch al is nu de meening van vele Ambtenaren niet onverdeeld ten gunste der Chr. Zending, — nu onze Staatswetten vrijheid van godsdienst verzekeren aan allen, nu is onze Staatsmacht ook gehouden het haar mogelijke te verrichten, om te voorkomen, dat de Javaan, op de Gouvernementslanden Christen wordende, gedoemd wordt proletariër te worden of te blijven.

Op „Particuliere landen" blijft de Inlander, die tot het Christendom overgaat, gehandhaafd in het bezit zijner erfelijk- individueele gronden; omdat hij daar leeft onder direkte bescherming van den particulieren landeigenaar, Europeaan of Chinees. De door onze wetten aan de Moh. desa der Gouvernementslanden verzekerde zelfstandigheid, maakt het daarentegen hier tot regel, dat de tot het Christendom toegetreden desa-bewoner, verdrongen wordt uit de rechten, die hij als mensch en burger bezat of zoude kunnen verwerven.

Tegen de macht en invloed der Moh. desa, gesteund door de „stille kracht", vermag onze neutrale Staat zeer weinig. Verleent de constitutie van het Moh. Turkije ook aan den Chr. onderdaan toegang zelfs tot hooge Staats-ambten; de wetten van het Chr. Nederland maken het onmogelijk, dat op Java een Regent zijne hooge waardigheid zoude behouden, wanneer hij Christen werd. En dit nu werkt belemmerend door tot op den laagsten sport van den inlandschen ambtenaars-ladder; zet zich voort over alle ambten in de Moh. desa, gevende aan alle desa-bewoners den indruk, dat hun overgang naar het Christendom door onze Regeering niet wordt verwacht.

Doch dit zal wel niet zoo blijven.

Het toetreden echter hier en elders van een enkele, die in de groote massa niet wordt opgemerkt, en met wien dus ook niet wordt gerekend, kan moeilijk eenige verbetering brengen in de door onze wetten gesanctioneerde verhoudingen.

Een zuiverder en betrouwbaarder toestand kan voor Java verkregen worden — tevens gunstiger voor de Christianiseering van een belangrijk deel van het Javaansche volk — wanneer onze Regeering — conform hare agrarische wetten — het aan groepen van Chr. Inlanders, die zulks verzoeken, mogelijk maakt, zich te