is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertrouwende op 'sHeeren beloften, en in Zijne kracht getrouw voortarbeidende, behoeft men niet uitsluitend troost en bemoediging te zoeken bij het optellen in zijn doopboek van „de verkregen resultaten"; maar men kan volhardend en blijmoedig arbeidende verwachten den zegen des Geestes van Boven, waardoor het op breeder akker en in dieper voren uitgestrooide zaad des Woords op 's Heeren tijd ruimer zal ontkiemen. Bearbeidende de enkelen, is ook de menigte in voorbereiding. Gelukkig is de plattelandsbevolking, hoe geroutineerd ook in het kwaad, nog niet zoo als versteend door den Islam. En daarom vraagt zij eene niet minder degelijke en universeele bearbeiding dan de Heidenen onzer Buitenbezittingen.

Zeker is de school ook op iederen Zendingspost in het binnenland onmisbaar, vooral voor de kinderen der gemeenten. Yeel meer echter dan de school, werkt het hulp-ziekenhuis daar mede, om het zoo diep geworteld wantrouwen tegenover onze natie 'bij den Islamiet te doen plaats maken voor toenadering en toegenegenheid, zonder welke het onmogelijk blijft den Moslim inderdaad vooruit te brengen in de richting naar Christus, den ons van God gegeven Vernieuwer en Verlosser der menschheid. En daarom zoude ik hier gaarne ook den hoogsten lof verkondigen van:

XIV.

„De Medische=Zending",

indien ik daartoe bevoegdheid en bekwaamheid bezat. Er kan van deze bij uitnemendheid Chr. philanthropische werkzaamheid moeilijk te veel goeds gezegd worden.

En toch — voorgelicht door ervaring — acht ik mij verplicht te waarschuwen tegen al te hooge verwachtingen van dit zeer kostbare onderdeel der Chr. Zending.

Zeker, machtig is de liefde, die in deze de voortstuwende drijfkracht vormt; doch leerzaam zoude het wezen indien kon