is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te heffen, dat hij kome onder de innerlijk vernieuwende invloeden van Gods Openbaring.

Zeer gewichtig is de dagelijksche taak in het Zendings-hospitaal, want elke handeling van Verpleegster, Zendeling of Medicus, moet er op aangelegd zijn den patiënt vooruit te brengen naar zijn lichamelijk en geestelijk heil; vooruit naar Christus den volkomen Verlosser.

Is men nu op groote plaatsen in staat daartoe een speciaal hospitaal te bouwen, bestuurd en bediend door personen die daarin den Heiland en Zijne menschen wenschen te dienen, dan kan daardoor belangrijk worden medegewerkt tot uitbreiding van 's Heeren Vrederijk.

Doch daarom kan men het bouwen, en het nog kostbaarder bedienen en onderhouden van zoodanige, volledige hospitalen, niet onmisbaar noemen voor eiken Zendingspost op eene groote plaats, waar de Zendeling het wat druk krijgt met helpen van kranken, of vermoedt, meerdere patiënten te zullen kunnen bijeenbrengen, wanneer de ziekenbehandeling door een Geneesheer wordt verricht. — Tenzij alle kosten door den Zendingspost zelf worden gedragen, zoude men reeds bij het begin der uitvoering van het plan ervaren, veel te zware lasten te hebben gelegd op Zendingskas en Staatskas beide.

Voor elke nieuwe onderneming van dien aard zal men wel een nieuwen kring van vrienden in Nederland kunnen verwerven ; doch het gevaar dreigt dan van zeer nabij dat, door overlading en verbrokkeling, de Zendingskracht nog meer wordt uitgeput.

Vooral zoodanige monumenten van barmhartigheid als Zendingshospitalen, moeten gebouwd worden onder duidelijke leiding des Heeren. Op Java is zulks reeds langs tweeërlei weg geschied. Een idealen weg daartoe baande de Heer te Modjowarmo. Door uitbreiding der gemeente aldaar, nam de zieken-verpleging te veel tijd en kracht van den Zendeling in beslag, en werd verdeeling van arbeid zeer noodig.

Te Djogjakarta was het de „Medische Zending" zelve, die zich een weg baande. Daar verrichtte de Medicus pioniers werk;