is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in te stellen ter volvoering der hoogste opdracht van Christus: alle volken te roepen tot'Zijn heil. 't Is vooral dat enghartig egoïsme, leidende tot ontrouw, waardoor werden veroorzaakt steeds meerdere verscheuringen van de Gemeente Christi, wier heilzame invloed op de groote menschenwereld, dan ook als met den dag verdween.

De Gemeenten langs onze Nederlandsche kusten en op onze eilanden, die — om des Heeren wil - hunne trouwe en moedige Voorgangers eenige weken afstaan aan het bekende »Hospitaal-schip" voor onze haringvloot, — zullen kunnen ervaren, hoe de Heiland der wereld weet te zegenen hen, die — ten dienste van zooveel minder bedeelden — gaarne tijdelijk afstand doen van de, ook door hen terecht geliefkoosde, geregelde »bediening des Woords" op eiken Zondag en in de week. — Want ook hier mag immers gelden 1 Kor. 4 v. 20: »Het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden maar in kracht"; niet in het uitspreken of aanhooren van vele predikaties., maar in het volbrengen van 's Heeren wil.

Kon de H. Geest uit de niet door menschen geïnstitueerde kerk van Antiochië (Hand. 13 v. 1) op een oogenblik bijna de helft der daar aanwezige Voorgangers afvaardigen naar de Heidenen, — 't kan niet verwonderen, dat nu door alle deelen der jammerlijk uiteengescheurde Kerk van Christus — welke deelen hun ontstaan vooral te danken hebben aan hun meer vertrouwen op de invloeden van menschelijke statuten, dan op die des H. Geestes, - ik zeg: het kan niet verwonderen, dat door bijna al die deelen geklaagd wordt over te gering aantal Predikanten om behoorlijk te kunnen voorzien in de zoo talrijk ingevoerde predikdiensten voor het immer aangroeiend^ zielental van ons volk.

En hoeveel grooter nog zoude dat tekort nu wezen, indien ook die Voorgangers huldigden het immers goede beginsel: „Loon naar arbeid?" Indien toch te laag loon recht geeft tot werkstaking, wie kunnen dat recht dan meer doen gelden dan Predikanten, Evangelisten en meer andere Dienaren der te vele kerken ?

En nu, na al deze opmerkingen, de hoog ernstige vraag: Zal,