is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan het tot beter leiden wanneer elk dier uiteenliggende en vaak elkander bestrijdende deelen van het ééne „Lichaam van Christus", nog belast wordt met de niet geringe, vooral geestelijke zorgen voor de buitenlandsche Zending?

En wordt zuiver kerkelijke Zending, in de nu gegeven omstandigheden, niet gedrukt allermeest door een principieel bezwaar, wanneer de Zendings-actie uitgaande van velerlei kerken, op den Zendings-akker niet vereenigd handelt? Iedere kerk toch organiseert zich naar eigen keuze; omheint zich door eigen Confessie, daardoor zich afscheidende van — en zich partij stellende tegenover alle andere kerken.

. De kerkelijke Zendeling is natuurlijk gehouden de kerk te propageeren die hem uitzond; en zoo wordt de jammerrijke scheuring voortgezet en verbreed tot in de Koloniën; en de strijd bestendigd, zoo niet aangevuurd, die onmogelijk maakt de verhooring der smeekbede van onzen Hoogepriester om de éénheid van allen, in stad en dorp, die uit God geboren zijn. Die allen nu blijven treuren over de scheiding, gebracht tusschen de naaste buren in stad en dorp; treuren omdat men weet, dat nu niet meer door het openen van der blinden oogen en het opwekken van dooden, maar door de éénheid van Jezus' volgelingen, de wereld moet overtuigd worden, dat de Vader Hem gezonden heeft. (Joh. 17 v. 2).

Bovendien, iedere kerk wordt — naar haren aard en bestemming — opgebouwd vooral ook door geboorten „uit het vleesch"; en dus komt hare confessie, vroeg of laat, onder invloed eener meerderheid, die of „rechtzinnig" of „vrijzinnig" kan zijn.

De kerkelijke Zending staat natuurlijk onder invloed der heerschende meerderheid. En daaronder moet de Zending in ieder geval lijden. Indien toch de kerkelijke Zending geleid wordt door eene rechtzinnige meerderheid, dan zal zij moeten derven den steun der vrijzinnige minderheid, en omgekeerd. Staat kerk en Zending onder leiding eener vrijzinnige meerderheid, de rechtzinnige minderheid zal haar steun aan die Zending onthouden.

Bovendien zal eene kerkelijke Zending in die beide gevallen, den steun derven van die vele Landgenooten, die — hoewel