is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksschool, dat Woord werd door trouwe Leeraren, doch veel meer door „leeken", door Vrouwen en Mannen, gebracht langs „heggen en wegen"; in Zondagsschool en Jongelieden-genootschappen; in Evangelisatiegebouw en overal. De rijke zegen op die veelsoortige liefdediensten werd dien getrouwen tot een goedkeuring, tot een offlciëel mandaat als uit de Hand van hun Heer en Zender ontvangen.

En eenmaal zóó ijvrig en gezegend arbeidende binnen eigen Jerusalem, Judea en Samaria; daar moest - omdat men leefde en den Levensvorst wilde gehoorzamen - noodwendig worden waargenomen, die bezieling van Boven, die den gehoorzamen voortdieef „ .... tot aan het einde der aarde ." (Hand. 1 v. 8)

Men bewere dus niet langer, dat de particuliere Zendingscorporaties geboren zouden zijn: „Uit zucht om te liefhebberen buiten kerkelijke grenzen"; en spotte niet met eerlijken gewetensdrang.

Ook worde niet vergeten, dat - indien de kerkelijke toestanden nu zuiverder zijn dan tijdens de geboortedagen der meerdere Zending-Corporaties, zulks - onder 's Heeren invloed - voornamelijk te danken is aan de trouw van hen, die zich niet door kerkisme lieten ontzenuwen maar arbeid en geld veil gaven om te kunnen gehoorzamen aan hun Heiland door Evangeliseeren binnen- en buitenslands.

Omdat de kerken de binnen- en de buitenlandsche Zending niet opnamen in hunne kerkorde, werd de z. g. n. „Particuliere Zending" geboren; want Christus vervolgt Zijn zegetocht door de wereld, als het kan gaarne midden door - en ook middels de kerken; — als 't moet, buiten hunne muren om.

Waar nu de kerken der Hervorming bij hunne oorspronkelijke organisatie niet rekenden met de onvermijdelijke geboorte harer Dochter, de buitenlandsche Zending, — en ondanks dat verzuim, de particuliere Zending toch uit de kerken werd geboren en door deze werd en wordt gevoed, is het daar dan wel juist te beweren, dat de particuliere Zending „onkerkelijk is, in den zin van anti-kerkelijk? — is de dochter onecht voor wier geboorte de eigen moeder verzuimde toebereidselen te maken?