is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het storten eener maandelijksche of jaarlijksche contributie, alsook het bedrag daarvan, worde door ieder Lid zelf bepaald.

De hoofdbezigheid van het permanent Comité is: het organiseeren van openbare Zendings-meetings als boven aangeduid.

Meerdere Comité's uit omliggende plaatsen, organiseeren — in overleg met de daartoe reeds bestaande Commissies — locale Zendingsfeesten.

Geweerd moeten worden besprekingen van alle onderwerpen welke direkt of zijdelings bedoelen de belangen te dienen van kerkelijke of staatkundige partijen. Mocht eenig debat in die richting afdwalen, dan is de Leider(ster) der bijeenkomst gehouden, het debat te sluiten. Nederland is nog altijd met te grootsche taak vereerd, dan dat het beste deel onzes Volks zich nog meer zoude laten verzwakken door kerkelijke en staatkundige verdeeldheden.

Desgewenscht kunnen de Dames-leden onder leiding van de Dames Comité-leden, — en de Heeren-leden onder leiding der Heeren Comité-leden, ook afzonderlijk vergaderen; doch beider streven beooge hetzelfde doel.

In elke vergadering of openbare meeting, worde éénmaal, en uitsluitend voor eigen Zendingskring, met gesloten bus gecollecteerd.

Biedt elke plaatselijke Zendingskring alzoo gewenschte gelegenheid om — aanvangende in eigen Jerusalem — het welzijn van eigen medeburgers en der bewoners onzer Koloniën, op vrij terrein veelzijdig te dienen; er is daar ook uitnemende gelegenheid waar jongelieden — die zich aan den dienst der Zending in het Vaderland of in onze Koloniën willen wijden — zich zelf kunnen beproeven; en ook wel den weg zullen vinden om voorbereid te worden voor de opname in een der bestaande inrichtingen tot de onmisbare, speciale opleiding daartoe.

Jongelieden van goede reputatie en aanleg, worden in die Kringen wel openbaar. Ook zal 't weinig kosten — indien noodig — aan de zoodanigen, na hunne volbrachte dagtaak, voorbereidend onderwijs te verstrekken; want overal vindt men Onderwijzers, Docenten, Predikanten e. m. a., die voor den dienst