is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement van de Evangelisatie-Vereeniging te Soerabaja

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king van het doel der vereeniging; waarna hij [zij] op de twee eerstvolgende openbare vergaderingen als lid wordt voorgedragen.

Worden, binnen twee weken na de eerste voordracht, geene geldige bezwaren tegen zijne [hare] toetreding bij het bestuur ingediend, dan wordt hij [zij] als lid ingeschreven.

Over eventueel ingebrachte bezwaren beslist het bestuur.

De behandeling dezer zaken blijft geheim.

Ontslag lidmaatschap.

Art. 8.

Ontslag van het lidmaatschap kan plaats hebben : a. tengevolge van ontslagaanvrage door het lid zelf; b■ tengevolge van handelen in strijd met dit reglement en c. tengevolge van voortgezet leven in besliste zonde; in geval van b en c echter niet dan na twee malen tevergeefs door of namens het bestuur te zijn vermaand.

Sub. b en c zijn ter beoordeeling van het bestuur.

Het onderzoek aangaande het bedoelde sub c en de besprekingen met de[n] betreffende[n] persoon, blijven strikt geheim van het bestuur.

Begunstigers.

Art. 9.

Zij, die, geen lid zijnde, zich verbinden den arbeid te steunen door een vaste maandelijksche bijdrage, worden begunstigers genoemd en hebben een adviseerende stem.