is toegevoegd aan uw favorieten.

De opstand der Boxers in China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i-p-T-X7-"nTDE SOOPESTTJIC.

Op een Boxers-Vergadering.

Tsjing-Kiang is een aanzienlijke havenstad, gelegen aan den mond van een der machtigste stroomen van het Hemelsche rijk,

de Yangtse-Kiang,

Wij verzoeken den lezer ons naar deze havenstad te volgen, welke zich in niets van de overige Chineesche steden onderscheidt.

Enge, vuile straten. Zeldzaam bont gelakte huizen, versierd of liever ontsierd met allerlei fabelachtige drakengestalten, torentjes en verdere uitwassen van den smaak der C.hineezen.

Het was een sombere, donkere avond, toen een omhulde gestalte door de straten sloop en zich naar de te kwader naam en laam bekend staande wijk der „Mans" begaf.

Tot de kaste der „Mans'' behooren in China de goochelaars, dieven, bedelaars, dansers en danseressen, alzoo de heffe des volks.

Hierheen wendde deze persoon zijne schreden. Voorzichtig sloop hij door de vervuilde straten, stapte over de cadavers van katten en honden en bleef eindelijk voor een huis staan, waarvan het venster, zools men daar vaak ziet, met doorzichtig papier bespannen was.

Een oogenblik gluurde hij naar binnen en klopte dan met de vingertoppen op een eigenaardige wijze tegen het papier.

Onmiddellijk ging de deur open en een stevig gebouwde Chinees, met een weerzinwekkend gelaat, verscheen in de opening.

„Wat zoekt ge hier?" vroeg hij kortaf, „kunt ge mij opheldering

geven?''

„Kuang-ti .... Lung-Yin" fluisterde de persoon.