is toegevoegd aan uw favorieten.

De opstand der Boxers in China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl de gezanten dei- mogendheden met een gewapenden inval dreigden.

Het Hemelsche rijk had in de laatste jaren sterke verschijnselen

van spoedig verval getoond. Rusland beheerschte het geheele Noorden,

apan had het eiland Formosa genomen, Frankrijk verscheidene aan

■tonkin grenzende gronden, Duitsehland Kiautschau, Engeland de haven

van Wei-hei-weih en ook Italië en Oostenrijk zochten zich te vestigen

om aan het handelsverkeer met het Hemelsche rijk hun aandeel te hebben.

De Europeesche staten hadden het Tsung-li-Yamen de toestemming afgedwongen tot het gemakkelijker maken van het verkeer door spoorwegen, stoombooten, telegrafen, en,., en dit was nu de evolking, aangehitst door de priesters, een doorn in het oog, voornamelijk de vereeniging der Boxers, wier macht des te meer verdwijnen moest, hoe meer er verlichting en beschaving binnenkwam •' dwor,gen de Keizerin-weduwe tot een stap, die, zooals de sluwe ouw zelf Wist, van de verderfelijkste gevolgen kon zijn.

De roep van den heraut: „Treedt voor en nadert den troon des hemels" schrikte de Keizerin uit hare mijmeringen op

De hofmandarijnen en leden van het ïsung-li Yamen traden Jinnen en stelden zich aan beide zijden van den troon op. Dan gingen de vleugeldeuren open en de gezanten in hunne met goud schitterende gala-uniformen verschenen.

De Duitsche gezant, de vrijheer Von Ketteler, bracht de bezwaren zijner regeering in over de onlusten in de provincie Sjantung, en e vermoorden van zendelingen en inlandsehe Christenen. Ongeveer hetzelfde luidden de klachten der andere gezanten.

De leden van het Tsung-li-Yamen haalden de schouders op en verzekerden met een medelijdend gelaat, dat maatregelen zouden worden getroffen en de vice-koningen der verschillende provinciën reeds aangeschreven waren om krachtig tegen de oproermakers op te treden. p

De Keizerin-weduwe verzekerde dit eveneens, maar Prins Tuan Z 6 °P '«machtenden toon: „Wat hier verteld wordt, is alles