is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wapenrusting aanloopen. Hij zette zijn geweer tegen het deurkozijn en omhelsde de strijkster.

„Mijn goede Catherine, wat ben ik blijde u te zien; het zal er heet toegaan, er staat zeer veel op 't spel! Leve de natie!"

„Thans kan niets meer de sectiën in den opmarsch tegenhouden; .heden avond, Catherine, zijn wij overwinnaars en binnen acht dagen trouwen wij! Daar, hier is reeds mijn huwelijksgeschenk, dat ik u beloofd heb, zooals gij weet."

En zonder 'zich van de tegenwoordigheid van de verbaasde buren iets aan te trekken ontblootte de sergeant zijn linkerarm en liet een tweede tatoueering zien, voorstellende twee vlammende harten.

„Gij ziet, wat hier geschreven staat," zeide hij. „Aan Catherine voor eeuwig!"

Hij liet de teekening bewonderen. Later, toen Napoleon de beide echtgenooten van elkaar wilde scheiden, werd deze teekening nog dikwijls ontbloot. In dezen tijd was een huwelijk, zoo trouw als dit tusschen Catherine en Jean zou worden, zeker een groote zeldzaamheid.

„Zij is zeer fraai, veel fraaier dan de andere!" zeide Catherine, die een blos van genoegen op hare wangen had en den sergeant om den hals viel, terwijl zij tweemaal herhaalde: „O, mijn Jean, wat zijt gij knap en hoezeer heb ik je lief!"

In dit oogenblik deed zich geknetter van geweervuur hooren, waarop de kanonnen antwoord gaven. De burgers gingen in hunne huizen terug.

„Tot wederziens, Catherine, ik moet weg, de plicht roept mij. Wees kalm, wij zullen overwinnaars blijven," sprak Jean, die goedsmoeds was. En zijn geweer nemende, omarmde hij haar nog eens en verwijderde zich in de richting van de Tuilerieën.

De Zwitsers hadden geschoten op de menigte, waarvan