is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK. De Vruchten van een Yerbode» Liefde.

De gewonde was bij Catherine's binnentreden ontwaakt. Zij gaf hem bouillon en wijn en zeide: „Gij moet iets gebruiken, ge hebt al uwe krachten noodig, want gij kunt niet lang in deze kamer blijven. Ik zend u niet weg, o neen, gij zijt hier de gast van freule Blanche, zij heeft u in mijne woning gebracht, zij is het, die u hier opneemt .en beschermt. Maar ziet ge, er komen te veel menschen in dezen winkel, uw uniform wekt verdenking, mijne werksters, mijn klanten zullen dadelijk beginnen te praten en dan konden wij aangegeven worden. Gij hebt toch op het volk geschoten."

Neipperg maakte eene beweging en sprak langzaam: „Wij hebben den koning verdedigd."

„Den dikken Veto!" riep Catherine schouderophalend. „Hij is immers naar de Nationale Vergadering gevlucht, daar zocht hem niemand — hij was in veiligheid en liet, egoïst als hij is, ulieden slachten, zonder meer aan u te denken dan aan de roode muts, die hij zich op den 20sten Juni, nadat de patriotten nauwelijks vertrokken waren, van het hoofd rukte, ofschoon hij zich in het bijzijn van onze kameraden van den faubourg St. Antoine gehouden had, alsof hrj haar vrijwillig op het hoofd zette. Maar," zoo ging zij na een poos voort, „waarom hebt gij uw neus in dit