is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht omtrent hetgeen in de sectiën voorviel, en welke beweging werd voorbereid, had zijn huwelijk met de dochtei van den markies de Laveloe verschoven en zich gehaast maatregelen te nemen voor zijn vertrek.

Als pachter-generaal werd hij door het volk zeer gehaat oon de knevelarijen, waaraan hij zich bij het innen der belastingen schuldig maakte. De baron bezat een zeer fijnen reuk.

Op den vooravond van den löden Augustus nam hij, vergezeld van zijn bediende Leopard, dan plaats in een postwagen, terwijl hij alles wat hij aan geld kon bijeenrapen met zich nam en den postiljon bevel gaf de eerste pleisterplaatsen voorbij te rijden.

De baron ging op reis als iemand die vlucht.

Te Crepy moest hij evenwel stil houden. De paarden

konden niet verder.

De dag had den nacht verdreven. De laatste sterren verbleekten aan den lichtblauwen hemel en, naar den kant van Soissons, begon de zon op te gaan. Baron de Lowendaal begaf zich naar zijn kasteel, gelegen nabij het dorp Jemappes, bij de Belgische grens. Geboren in België, ofschoon hij spoedig Franschman geworden was, gevoelde de baron zich daar het veiligst. De revolutie zou hem daar op het Belgisch grondgebied nooit bereiken, bovendien st|ond het leger van den hertog van Brunswijk aan de grenzen en dit zou niet dralen de sans-culotten tot rede te brengen en de wet overal te herstellen. Het zou voor hem slechts eene korte verplaatsing zijn, juist de tijd om de bekoorlijke dochter van den markies de Laveline te huwen. Een eenvoudig huwelijksreisje.

Hij had de trouwplechtigheden bepaald op den 6den November, want hij moest vóór dien tijd nog eenige zaken regelen te Verdun, waar hij de verpachting van de tabak bestuurde.