is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opening van den veldtocht hadden gekenmerkt. „Gij kunt," schreef hij aan het uitvoerend bewind, „aan den koning van Sardinië den vrede als gebieder voorschrijven... Indien het uw voornemen is hem te onttroonen, dan kunt gij hem eenige weken bezig houden en het mij doen weten. Ik maak mij van Valenza meester en trek op naar Tuiijn. Ik zal twaalf duizend man naar Rome zenden, zoodra ik Beaulieu geslagen heb..."

De volksvertegenwoordigers ontvingen dit verslag met genoegen, en bepaalden, voor de vijfde maal in zes dagen, dat het leger van Italië zich bij het vaderland verdienstelijk gemaakt heeft. Weldra verhoogde de vrede met den koning van Sardinië de openbare vreugde. Deze werd den 15den Mei, onder de voordeligste voorwaarden voor Frankrijk gesloten.

Daar Bonaparte van nu af aan enkel de keizerlijke troepen te bestrijden had, ging hij met zich zeiven te rade of hij zich op de linie van de Tessino zoude staande houden, dan wel met die koene. snelheid, die hem binnen weinige dagen tot heer van de schoonste gewesten der Sardinische monarchie had gemaakt, naar de Adigo zoude voortrukken. In eene noot van het Memoriaal van St. Helena heeft hij de gronden ontwikkeld, welke zoo voor het eene als voor het andere gezichtspunt pleitten. Het eerste, met eene schroomvallige omzichtigheid meest overeenstemmende oogpunt, paste noch voor den toestand der jeugdige Republiek, die behoefte had om der coalitie, door herhaalde slagen en altijd nieuwe wonderen, vrees aan te jagen, noch voor den jeugdigen veldheer, wiens karakter en eerzucht tot besluiten aanzette, welke ide grootste bedrijvigheid en onverschrokkenheid vereischten, maar bij gewichtige bezwaren ook wederkeerig de meeste kansen van schitterende uitkomsten aanboden. Bonaparte rukte derhalve voorwaarts, en schreef aan het uitvoerend bewind: „Ik trek morgen