is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den linker vleugel, de generaal Robert over het centrum, de generaal Augereau over den rechter vleugel. De vijand greep het centrum met kracht aan en drong het terug. Toen trok ik de 32ste halve brigade van den linker vleugel weg, plaatste ze in het bosch in eene hinderlaag, en op het oogenblik dat de vijand sterk op het centrum indrong, en willens was onzen rechter vleugel voor te komen, verscheen de generaal Gardanne plotseling uit zijnen schuilhoek en richtte eene vreeselijke slachting aan.

„Daar de linker vleugel van den vijand zich tegen het moeras steunde, en door zijn meerder aantal troepen onzen rechter vleugel in bedwang hield, gaf ik bevel aan den burger Hercules, een officier van mijne guides, om vijf en twintig man uit zijne compagnie te kiezen, met hen de Etsch, een half uur verder, langs te rijden, het moeras tegen welke de vijandelijke linker vleugel leunde, om te gaan, dan in vollen ren in zijnen rug te vallen en daarbij onderscheidene trompetten te doen steken. Deze krijgslist gelukte volkomen; het voetvolk week, en de generaal Augereau wist van dit gunstige oogenblik gebruik te maken. Ondertusschen verzette zich de vijand nog, ofschoon hij eene rugwaartsche beweging maakte, toen onverwachts, eene kleine kolonne van negen honderd man, met vier kanonnen, welke ik door Porto-Legnago had laten trekken, om eene stelling in zijnen rug te nemen, zijne nederlaag voleindigde. De generaal Massena, die zich inmiddels aan het centrum aangesloten had, rukte recht toe op Arcole aan, maakte zich daarvan meester en vervolgde den vijand tot aan het dorp San-Bonifacio, waar het invallen van den nacht, aan onze verdere vorderingen een einde maakte."

„De generaals en officieren van den generalen staf hebben eene voorbeeldelooze werkzaamheid en onverschrokkenheid aan den dag gelegd. Twaalf tot vijftien zijn gesneuveld. Het was inderdaad een wanhopige strijd, en er bestaat