is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te handelen en zelf den vijand te kunnen opzoeken."

„Met het krieken van den dag geraakte onze rechteren de vijandelijke linkervleugel op de hoogten van SanMaroo handgemeen; de strijd was verschrikkelijk ,en

hardnekkig." ..

„Men vocht reeds sedert drie uren, en nog had de vijand zijne gezamenlijke strijdkrachten niet ontwikkeld. Eene vijandelijke kolonne was de Etsch langs gegaan en marcheerde, onder de beveiliging van een groot aantal stukken geschut, rechtstreeks naar de hoogten van Rivoli, om deze in te nemen en daardoor onzen rechtervleugel benevens het centrum om te trekken. Ik gaf den kavallerie-generaal Le Clerc bevel om zich derwaarts te begeven en den vijand aan te vallen, wanneer het hem gelukken mocht zich van de hoogten van' Rivoli meester te maken, terwijl ik den chef d'escadron Lasalle met vijftig dragonders afzond om de infanterie, welke het centrum aangreep, in de flank te vallen, en deze krachtig aan te tasten. In hetzelfde oogenblik had de generaal Joubert van de hoogten van San-Marco af eenige bataillons laten aanrukken, welke in de verhevene vlakte van Rivoli nederdaalden. De vijand, dis reeds op deze vlakte vooruitgerukt was, werd levendig van alle kanten aangetast, liet vele dooden en een groot deel van zijne artillerie op de kampplaats en keerde vervolgens naar het dal van de Etsch terug. Eerst in dat oogenblik plaatste zich de kolonne, die reeds sedert langen tijd marcheerde om ons in den rug te vallen en eiken terugtocht af te snijden, achter ons op de bergtoppen in slagorde. Ik had de 75e halve brigade als reserve gelaten, en zij' hield niet slechts deze kolonne in bedwang, maar viel ook dezer vooruitgerukten linkervleugel aan en bracht denzelven in wanorde."

„Intusschen rukte de 18e halve brigade aan, middelerwijl de generaal Ney zijne stelling nam achter de kolonne, die