is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeii deze berichten het Fransche Volk met geestdrift bezielden, en nog beschouwt het met verbazing alsof zij thans gebeurden, de wonderdaden van het jaar 1796, welke met een fabelachtige snelheid op elkander volgden. Oneindig veel heeft de trjd sedert gesloopt, zelfs tronen en stamhuizen; nieuwe regeringsvormen, nieuwe zeden, nieuwe vermaardheden zijn opgekomen; doch hoe klein, flauw en alledaags verschijnt dit alles niet naast die antieke grootheid, die Napoleon zoo plotseling, zoo onverwacht .en

verrassend ontwikkelde!

Het overige gedeelte van dit bulletin bevat de beschrijving van het gevecht van San-Georgio, Anghiari en de Favorite, tegen generaal Provera. Bij het tweede gevecht van Anghiaria, reed een bevelhebber van de uhlanen naai een escadron van het 9e regiment dragonders en riep het toe: „Geef u over." De burger Duvivier liet zijn escadron halt maken en riep op zijne beurt tot den vijandelijken kommandant: „Wanneer gij moed hebt, kom en neem mij gevangen." De beide ruiterbenden bleven staan en de twee aanvoerders gaven het voorbeeld dier kampen, die Tasso zoo schoon beschrijft. De vijandelijke bevelhebber bekwam twee sabelhouwen, de ruiters vielen toen wederkeerig op elkander aan en de uhlanen werden gevangen genomen.

„Den 27n Nivose, een uur vóór het aanbreken van den dag, tastten de vijanden het fort Favorite aan, middelerwijl Wurmser een uitval deed, om aan den kant van San-Antonio de insluitingslinien aan te vallen. Generaal Victor wierp, aan het hoofd der 57e halve brigade, alles overhoop wat voor hem stond. Wurmser zag zich genoodzaakt in Mantua, hetwelk hij nauwelijks verlaten had, terug te keeren, terwijl het slagveld met zijne dooden en gevangenen bedekt was. Serrurier liet nu generaal Victor met de oie halve brigade vooruit rukken, om Provera naar de voorstad SanGeorgio te dringen en daardoor ingesloten te houden. In-