is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parte, die ontevreden was met het gedrag van den Paus, eene kolonne van het Fransche leger naar Rome, en deed den 6n Februari uit zijn hoofdkwartier te Bologna eene proclamatie afkondigen, welker aanvang aldus luidde:

„Het Fransche leger betreedt het pauselijke gebied, en zal de Godsdienst en het volk beschermen."

„De Fransche soldaat voert in de eene hand de bajonet, den onfeilbaren waarborg der overwinning, terwijl hij met de andere, aan de verschillende steden en vlekken, vrede, bescherming en veiiligheid aanbiedt. Wee diegenen, welke dit aanbod versmaden, en verleid door sluwe huichelaars en booswichten, aan hunne bezittingen den oorlog met al deszelfs ijsselijkheden, benevens Üe wraak van een leger berokkenen, hetwelk binnen zes maanden, honderd duizend man van de beste troepen des keizers gevangen genomen, honderd stukken geschut veroverd, honderd en tien vaandels gewonnen en vijf legers vernietigd heeft."

De tegenstand van den Heiligen Stoel kon geen ernstige zijn. Pius "VI, in zijne hoofdstad bedreigd, overwon zijnen afkeer en vijandige gezindheid ten opzichte der Franschen, en haastte zich om van den republikeinschen generaal den vrede te verkrijgen, die hem ook, door een verdrag van 19 Februari onder de volgende voorwaarden werd toegestaan :

1. De Paus ziet af van alle zijne aanspraken op Avignon en het graafschap Venaissin.

2. Hij staat aan de Fransche Republiek ten eeuwigen dage, Bologna, Ferrara en Romagna af.

3- Hij geeft haar de door Bonaparte verlangde kunststukken, den Apollo van Belvedère, de verheerlijking van Christus door Raphael, enz. over.

4. Hij herstelt de Fransche school te Rome, en betaalt als oorlogsschatting vijftien millioenen, in gereed geld of in papieren.