is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeling, waarin zij zich door persoonlijke ijverzucht en het ingeschapene wantrouwen der democratie lieten wegslepen. Zij zagen met ongenoegen dat zich de dankbaarheid der natie en de bewondering van Europa op een enkelen man begonnen te vereenigen en wilden dezen uit dien hoofde de middelen niet verschaffen om aan de hooge achting, waarvan hij het voorwerp geworden was, de kroon op te zetten, door hem aan het hoofd van alle republikeinsche legers, zegevierend in Weenen te laten binnenrukken. Nar poleon raadde hunne inzichten, gelijk zij de zijnen bemerkt hadden, hetgeen hem nochtans geenszins belette zijne ontevredenheid in alle zijne- brieven en gesprekken lucht te geven. Het uitvoerend bewind kon intusschen de eigenlijke beweeggronden van die vreemde handelwijze des te beter verbergen, daar de generaal Bonaparte als bevelhebber van het binnenlandsche leger sedert den 13n Vendemiaire, een ontwerp van veldtocht, hetwelk het einde der vijandelijkheden en begin van de vredes-onderhandelingen na het bereiken van den top der Sommering bepaalde, had beraamd en in de archieven van het ministerie van oorlog achtergelaten. Hierdoor had hij zichzelven grenzen gesteld naar welker overschrijding hij thans ijverig haakte. De overwinnaar van den aartshertog Karei moest noodwendig veel meer omvattende voornemens en grootere ontwerpen koesteren dan de overwinnaar der Parijsche burgers!

Bonaparte bevond zich juist op een eiland van de Tagliamento, toen de estafette (renbode) aankwam, welke hem het bericht overbracht dat Moreau over den Rijn was gegaan. „De ontroering van den generaal, bij het doorlezen iliei depeche, verhaalt Bourienne, „laat zich volstrekt niet beschrijven. Zoo groot was de snelle opvolging zijner gedachten, dat hij een oogenblik het voornemen opvatte, om wederom naar den linkeroever van de Tagliamento te vertrekken en al het overeengekomene onder het eene of