is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hunne bijgeloovige verbeelding, dat zij om lijfsbehoud smeekten. Napoleon wees echter hunne te laat gedane voorslagen van de hand. „Het uur van mededoogen is voorbij," antwoordde hij, „gij hebt begonnen, mij komt het toe .te eindigen." De deuren der moskee werden daarop opengeschoten en het bloed der Turken vloeide bij stroomen. Bonaparte had, behalve den dood van meer anderen, bijzonder dien van den plaats-kommandant, den generaal Dupuis en van den dapperen Sulkowsky, welken hij even veel beminde als hoogachtte, 'te wreken.

De Engelsche invloed, die het oproer te Caïro en den opstand van geheel Egypte aangestookt had, wist ook den Divan te Konstantinopel tot vijandige handelingen tegen frankrijk over te halen. Een manifest van den grooten Heer, vol beleedigingen en verwenschingen, stelde de vanen dei Republiek aan versmading en hare krijgslieden aan uitroeiing bloot. Bonaparte antwoordde op deze verguizingen en opruiingen tot moord door eene proclamatie, welke met de volgende woorden eindigde: „de vroomste der profeten heeft verkondigd: het oproer is ingesluimerd; vervloekt zij hij, die hetzelve wederom wekt."

Kort daarop begaf hij zich naar Suez, om de sporen te bezichtigen van het oude kanaal, hetwelk eens den Nijl met de Roode zee vereenigde. Monge en Berthollet begeleidden hem. Terwijl hij de bronnen van Mazes verlangde te zien, zou hij bijna een slachtoffer van zijne nieuwsgierig- • heid zijn geworden, toen hij bij den invallenden nacht en

opkomenden vloed verdwaald raakte. Hij zeide daaromtrent zelf:

„Ik liep gevaar van als Pharao om te komen, waardoor ongetwijfeld aan alle leeraars van het christendom eenen heerlijken tekst tegen mij geleverd zou zijn." Welk lot zou wel Frankrijk getroffen hebben, indien Napoleon, evenals die aloude vorst in de golven der Roode zee een vroegtijdig